Agro­kor o ro­ha­tin­skom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

'Ni­smo raz­go­va­ra­li o nje­go­vu po­vrat­ku' “O even­tu­al­nom po­vrat­ku u Agro­kor sa Želj­kom Ro­ha­tin­skim ni­smo raz­go­va­ra­li”, po­ru­če­no nam je iz kon­cer­na Ivi­ce To­do­ri­ća, gdje su, ka­žu, o nje­go­vu od­la­sku s mjes­ta gu­ver­ne­ra ču­li iz me­di­ja. Ro­ha­tin­ski je u HNB do­šao iz Agro­ko­ra, s či­jim vlas­ni­kom nje­gu­je bli­ske obi­telj­ske od­no­se. U ko­lo­vo­zu 2011. Pos­lov­ni dnev­nik ot­krio da je Agro­kor ku­pio špe­di­ter­sku tvrt­ku Ma­ri­je Ro­ha­tin­ski, či­ja je je­di­na imo­vi­na bi­la ku­ća na Bu­kov­cu od oko 2 mil. kn. Gu­ver­ne­ro­va je su­pru­ga de­man­ti­ra­la da im je To­do­rić ku­pio ku­ću, rek­la je da ju je pri­je pro­da­je tvrt­ke Agro­ko­ru ot­ku­pi­la kao privatna oso­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.