va­ra­ždin i osi­jek pre­dvo­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dvi­je po­nu­de, od­lu­ke pot­kraj lip­nja Tvrt­ke Re­flex Za­greb i Pim­co ja­vi­li su se sa za­jed­nič­kom po­nu­dom na na­tje­čaj za ob­no­vu zgra­de, dok se tvrt­ka Go­le­mi na­tje­če sa­mos­tal­no za dru­gi pro­jekt. Pre­da­li su svo­je po­nu­de u otvo­re­nom pos­tup­ku na­ba­ve Po­bolj­ša­nja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti za ra­do­ve na dje­čjem vr­ti­ću Kap­lji­ca. Po­sao je pro­ci­je­njen na 1,2 mi­li­ju­na ku­na. Tko će po­bi­je­di­ti, re­ći će CEI u ro­ku od 30 da­na od otva­ra­nja po­nu­da. U ti­je­ku je niz na­tje­ča­ja, uglav­nom za ob­no­vu škola, i to u Va­ra­ždi­nu i Osi­je­ku iz ko­jeg je i mi­nis­tar gra­di­te­ljelj­stva Ivan Vr­do­ljak (HNS).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.