Sret­nik sam zbog to­ga što sam u Po­drav­ci

Na­šao sam sa­vr­še­nu kom­bi­na­ci­ju, u zem­lji gdje vo­lim bi­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ja­ko vo­lim Hr­vat­sku, ka­že Pe­der­sen, ko­jem su dje­ca ro­đe­na u Za­gre­bu. Što je on­da pre­vag­nu­lo u od­lu­ci oko Po­drav­ke – pri­vat­ni ili pos­lov­ni raz­lo­zi, pi­ta­mo ga. “Na­rav­no, utje­ca­li su i pri­vat­ni raz­lo­zi. Ali ni­sam od­lu­ku te­me­ljio sa­mo na to­me. Na­šao sam sa­vr­še­nu kom­bi­na­ci­ju jer sam se vra­tio u zem­lju u ko­joj vo­lim bi­ti, svi­đa­ju mi se lju­di. Sret­nik sam zbog to­ga što mi je po­nu­đen po­sao u Po­drav­ci. Ma­lo lju­di do­bi­je pri­li­ku da us­pi­je kom­bi­ni­ra­ti te dvi­je stva­ri. Imao sam ja­ko do­bar po­sao u Uhren­hol­tu, mo­gao sam ta­mo os­ta­ti du­go, bi­lo mi je ja­ko do­bro. Ipak osje­ćam po­ve­za­nost s Hr­vat­skom i poz­na­jem Po­drav­ku. Vje­ru­jem da mo- gu do­pri­ni­je­ti i za­to i je­sam tu“, ka­že Pe­der­sen. Dje­ca mu idu u en­gle­sku ško­lu, a na­kon ru­skog, sad uče i hr­vat­ski, dok on zna tek ne­ko­li­ko ri­je­či. Ne­ugod­no mu je što već ni­je na­učio hr­vat­ski ali na­da se da ho­će jer mu je že­lja os­ta­ti ov­dje što du­lje. Pe­der­sen i Mr­šić poz­na­ju se iz vre­me­na kad je pr­vi bio šef Car­l­sber­ga Hr­vat­ska (Pa­non­ska pi­vo­va­ra ko­ja je ne­kad bi­la Po­drav­ki­na), a dru­gi gra­do­na­čel­nik Ko­priv­ni­ce (i biv­ši sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a). Pe­der­sen je u dva na­vra­ta ra­dio u Hr­vat­skoj, 1997. i 1998., te od 2003. do 2007. go­di­ne, na­kon če­ga je ra­dio za ne­ko­li­ko dan­skih pre­hram­be­nih tvrt­ki i to u Ru­si­ji i Ukra­ji­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.