Pra­vo­moć­no za slo­gu

ŠES­TAK, MA­RI­NAC I ŠKET ////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Žu­pa­nij­ski sud u Va­ra­ždi­nu od­bio je žal­bu Op­ćin­sko­ga dr­žav­nog od­vjet­niš­tva, či­me je po­t­vr­đe­na os­lo­ba­đa­ju­ća pre­su­da biv­šim čel­ni­ci­ma Po­drav­ke Zdrav­ku Šes­ta­ku i Dar­ku Ma­rin­cu te biv­šem ste­čaj­nom upra­vi­te­lju ko­priv­nič­ke Slo­ge Dar­ku Ške­tu u sud­skom pos­tup­ku ve­za­nom za do­dje­lu kre­di­ta Slo­gi. Te­re­ti­lo ih se zbog Po­drav­ki­na kre­di­ta u iznosu pet mi­li­ju­na ku­na, ko­ji je 2007. odo­bren Slo­gi, iako se zna­lo da je ta obu­ćar­ska tvrt­ka u te­škoj fi­nan­cij­skoj si­tu­aci­ji. Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo že­lje­lo je do­ka­za­ti da tro­jac ni­je pos­tu­pao s “paž­njom do­brog gos­po­dar­stve­ni­ka”, a te­re­ti­lo ih se i da je kre­dit odo­bren bez od­lu­ke Upra­ve. Kre­dit je bio na­mi­je­njen res­truk­ti­ri­ra­nju Slo­ge, za što su ze­le­no svje­tlo da­la dr­žav­na ti­je­la, a me­đu nji­ma i AZTN.

PXL

D. Ma­ri­nac, Z. Šes­tak i D. Šket

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.