Naj­ve­ći do­ma­ći tr­go­vač­ki lan­ci u plu­su, osim Ke­ru­ma

Ve­ći­ni pri­ho­di ras­li, Plo­di­ne na 2. mjes­tu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DANIJELA JOZIĆ/VLM

NOd stra­nih tr­go­va­ca sa­mo je Me­tro os­tva­rio do­bit, no taj la­nac već go­di­na­ma stag­ni­ra s pri­ho­di­ma. Naj­ve­ći mi­nus od 145 mil. ku­na bi­lje­ži Spar

aj­ve­ći rast pri­ho­da na lis­ti de­set naj­ve­ćih tr­go­vač­kih la­na­ca u Hr­vat­skoj su ti­je­kom 2011. go­di­ne za­bi­lje­ži­li Lidl i Spar. Pr­vi je ras­tao 15,6 pos­to, a dru­gi 16,6 pos­to, s ti­me da ta dva lan­ca, kao i svi os­ta­li ino­zem­ni tr­gov­ci osim Me­troa, na hr­vat­skom tr­ži­štu bi­lje­že gu­bit­ke. Pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne u Li­de­ro­vom iz­da­nju ‘Ti­su­ću naj­ve­ćih’, mo­že se vi­dje­ti i da su Plo­di­ne i služ­be­no za­sje­le na po­zi­ci­ju broj dva na ljes­tvi­ci, što je do la­ni dr­žao Mercator.

Plo­di­ne su la­ni os­tva­ri­le 2,98 mi­li­jar­di ku­na pri­ho- da, što je bio rast od 13 pos­to. Ipak, dru­go­pla­si­ra­ni je još uvi­jek vi­še od če­ti­ri pu­ta ma­nji od pr­vog Kon­zu­ma, či­ji su pri­ho­di iz­no­si­li 13,36 mi­li­jar­di ku­na.

Pre­moć­ni Kon­zum je ipak ras­tao ‘sa­mo’ 5,1 pos­to (če­ti­ri lan­ca na lis­ti su ras­la vi­še od nje­ga). Pri­tom mu je do­bit iz­no­si­la 446 mi­li­ju­na ku­na i u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je sma­nje­na je za 15,7 pos­to.

Ako se uva­ži či­nje­ni­ca da Lidl Hr­vat­ska i Ka­ufland ima­ju is­tog vlas­ni­ka (nje­mač­ku Sc­hwarz gru­pu) on­da je za­pra­vo ta gru­pa­ci­ja naj­bli­ži tak­mac Kon­zu­mu jer joj pri­ho­di skup­no iz­no­se 4,8 mi­li­jar­di ku­na.

Na lis­ti de­set naj­ja­čih pad pri­ho­da bi­lje­že sa­mo Bil­la, Me­tro Cash&Car­ry i Mercator. Spar je una­toč ras­tu pri­ho­da naj­ve­ći gu­bi­taš: is­ka­zao je mi­nus od čak 145 mi­li­ju­na ku­na, što je u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je pad od 30 pos­to. Dru­gi naj­ve­ći gu­bit­nik je Mercator: mi­nus mu iz­no­si vi­še od 115 mi­li­ju­na ku­na i zna­čaj­no je po­ve­ćan u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je.

Lidl je zna­čaj­no sma­njio gu­bi­tak: iz­no­si 19,5 mi­li­ju­na ku­na (u pr­vim go­di­na­ma ra­da u Hr­vat­skoj bi­lje­ži­li su gu­bit­ke i ve­će od 200 mi­li­ju­na ku­na). Me­tro Cash&Car­ry se po pri­ho­di­ma vra­tio na 2006. go­di­nu, a una­toč ra­ni­jim planovima, već če­ti­ri go­di­ne ni­su otvo­ri­li ni­ti je­dan no­vi objekt. S lis­te de­set naj­ja­čih is­pao je Ke­rum, a na nju je uš­la Di­no­va Di­ona.

Na­vod­no je Želj­ko Ke­rum već do­go­vo­rio pro­da­ju tr­go­vi­na To­mis­la­vu Ma­mi­ću, vlas­ni­ku lan­ca Tom­my. Ka­ko je Ma­mić već ne­ke Ke­ru­mo­ve tr­go­vi­ne pre­uzeo, ne­dav­no je Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN) od Tom­myja za­tra­ži­la pri­ja­vu kon­cen­tra­ci­je. Uko­li­ko do­đe do pot­pu­nog pre­uzi­ma­nja Ke­ru­ma, Tom­my će se po pri­ho­di­ma svr­sta­ti uz bok Lid­lu. Za­nim­lji­vo je da je Stu­de­nac, la­nac u vlas­niš­tvu po­du­zet­ni­ka Jo­si­pa Mi­la­vi­ća, ko­ji je po pri­ho­di­ma tri­na­es­ti na lis­ti (1,06 mi­li­jar­di ku­na), os­tva­rio do­bit od 54,6 mi­li­ju­na ku­na. Pri­mje­ri­ce, dru­go­pla­si­ra­ne Plo­di­ne, uz tri pu­ta ve- ći pri­hod, bi­lje­že do­bit od 47,6 mi­li­ju­na ku­na.

Na ljes­tvi­ci de­set naj­ve­ćih tr­go­va­ca je pet la­na­ca u plu­su, pet u mi­nu­su. Od stra­na­ca pro­fit bi­lje­ži je­di­no Me­tro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.