Mi­nis­tri­ca Holy pod­ni­je­la os­tav­ku

U pi­smu Mi­la­no­vi­ću ka­že da je s Hž-om na­ni­je­la šte­tu Vla­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tri­ca za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Mi­re­la Holy ku­ver­ti­ra­la je u če­t­vr­tak po­pod­ne os­tav­ku na duž­nost u Vla­di.

U krat­kom pi­smu pred­sjed­ni­ku Vla­de Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću na­vo­di ka­ko os­tav­ku, ko­ja uz­gred ni­je i neo­po­zi­va, pod­no­si “sli­je­dom či­nje­ni­ce da je svo­jim ne­pro­miš­lje­nim e-ma­ilom gos­po­di­nu Re­neu Val­či­ću, pred­sjed­ni­ku Upra­ve HŽ Hol­din­ga, na­ni­je­la po­li­tič­ku šte­tu Vla­di RH”.

Os­tav­ku je od ministrice Holy na­vod­no za­tra­žio sam pre­mi­jer Mi­la­no­vić na­kon što je iz­bi­la afe­ra obja­vom spor­nog pi­sma u ko­jem Holy tra­ži od Val­či­ća da su­pru­gu stra­nač­kog ko­le­ge, SDP-ov­ca Go­ra­na Ma­zi­je, ina­če taj­ni­cu u HŽ-u, za­šti­ti od mo­gu­ćeg ot­ka­za. Holy je kao oprav­da­nje u emi­si­ji HRT-a iz­ni­je­la tvrd­nju ka­ko do­pis ni­je pos­la­la kao mi­nis­tri-

Os­tav­ku je Od ministrice HOLy na­vod­no za­tra­žio sam pre­mi­jer mi­la­no­vić

ca u Vla­di ne­go sa stra­nač­ko­ga ma­ila.

To, ina­če, ni­je i pr­vi skan­dal ko­ji se ve­že uz Holy od do­la­ska na mi­nis­tar­sku duž­nost. Već na pr­vim sjed­ni­ca­ma u Vla­di iz­a­zva­la je tr­za­vi­ce unu­tar vla­da­ju­će ko­ali­ci­je za­po­čev­ši su­kob s pot­pred­sjed­ni- kom Ra­di­mi­rom Ča­či­ćem, a uz ne­ga­ti­van pu­bli­ci­tet ni­zom naj­a­va no­vih eko­lo­ških da­va­nja, Vla­di je pris­kr­bi­la i spor­no, na kon­cu i po­ni­šte­no ime­no­va­nje osum­nji­če­ne Sa­nje Ka­lam­bu­re na mjes­to di­rek­to­ri­ce Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost.

Mi­re­la Holy za­ža­li­la zbog 'ne­pro­miš­lje­na ma­ila'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.