Vla­da tra­ži osam rav­na­te­lja jav­nim na­tje­ča­jem

Ban­ski dvo­ri tra­že še­fo­ve ure­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da je ko­nač­no u rje­ša­va­nju ka­drov­skih pi­ta­nja po­seg­nu­la i za jav­nim na­tje­ča­jem. U Na­rod­nim no­vi­na­ma ogla­šen je po­ziv za kan­di­da­tu­re za po­zi­ci­je osam rav­na­te­lja ure­da u Ban­skim dvo­ri­ma. Kon­kret­no, tra­že se rav­na­te­lji ure­da za za­ko­no­dav­s­tvo, za ljud­ska i pra­va na­ci­onal­nih ma­nji­na, za rav­no­prav­nost spo­lo­va, udru­ge, te za suz­bi­ja­nje zlo­upo­ra­be dor­ga, za pro­to­kol, za op­će pos­lo­ve Hr­vat­skog Sa­bo­ra i Vla­de te za unu­tar­nju re­vi­zi­ju. Na­tje­čaj je objav­ljen 4. lip­nja i pre­dvi­đa pre­da­ju pri­ja­va u ro­ku od osam da­na, a kan­di­da­te ko­ji za­do­vo­lje uvje­te na­tje­ča­ja ko­mi­si­ja za ovaj pos­tu­pak po­tom će po­zva­ti na in­ter­v­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.