Ča­či­će­va eki­pa ne zna vlas­ti­tu adre­su

Tko se kri­je na www.min­go.hr?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva u no­vi­na­ma od utor­ka obja­vi­lo je oglas o ras­pi­si­va­nju na­tje­ča­ja za pot­po­ru udru­ga­ma za za­šti­tu po­tro­ša­ča. Iz­bje­gav­ši obja­vi­ti ci­je­li na­tje­čaj, ka­ko se to obič­no či­ni, i iz­a­brav­ši oglas ko­ji za­uzi­ma znat­no ma­nje pros­to- ra u Mi­nis­tar­stvu su oči­to že­lje­li ušte­dje­ti. To im, me­đu­tim, ne­će us­pje­ti jer su obja­vi­li po­greš­nu web adre­su na ko­joj se na­la­zi na­tje­čaj: min­go.hr umjes­to min­gorp.hr. Mo­rat će sto­ga obja­vi­ti no­vi oglas, pa Ča­či­ću ne gi­ne još ko­ja ti­su­ći­ca tro­ška za ne­mar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.