Vla­da za­ko­nom po­gu­ra­la rad­nič­ko di­oni­čar­stvo u Ulja­ni­ku, je li i Fgs-ove?

Iz­mje­nom za­ko­na o uprav­lja­nju drž. imo­vi­nom rad­ni­ci­ma po­moć u pre­uzi­ma­nju di­oni­ca i udje­la tra­jek­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Pro­jekt pri­va­ti­za­ci­je pul­sko­ga bro­do­gra­di­li­šta Ulja­nik dje­lo­mič­no i kroz rad­nič­ko di­oni­čar­stvo ipak se po­kre­će. Kao pr­vi ko­rak u tom smje­ru, Vla­da je u hit­nu pro­ce­du­ru upu­ti­la ko­rek­ci­je za­ko­na o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom ko­ji­ma se za­in­te­re­si­ra­nim za­pos­l­ni­ci­ma u tvrt­ka­ma u dr­žav­no­me vlas­niš­tvu osi­gu­ra­va fi­nan­cij­ska po­moć u pre­uzi­ma­nju di­oni­ca i udje­la.

Kon­kret­no, za­kon­ske iz­mje­ne da­ju mo­guć­nost rad­ni­ci­ma da za­lo­že di­oni­ca sa­me tvrt­ke za do­bi­va­nje kre­di­ta ko­jim će se fi­nan­ci­ra­ti pre­uzi­ma­nje tih di­oni­ca, a pre­dvi­đa se i mo­guć­nost da sa­ma tvrt­ka osi­gu­ra­va sred­stva rad­ni­ci­ma da­ju­ći im pre­du­jam, za­jam ili osi­gu­ra­nje za kup­nju tih di­oni­ca.

Rad­ni­ci suz­dr­ža­ni

Na­vod­no ni­je još od­ba­čen mo­del po ko­jem bi i dru­gi di­oni­ce po­volj­no mo­gli ste­ći do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom

Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Radimir Ča­čić po­t­vr­dio je ka­ko se iz­mje­ne za­ko­na uvo­de kon-

če­ti­ri Pri­li­ka u Ja­dro­li­ni­ji No­va pri­li­ka za do­ma­će bro­do­gra­di­te­lje uka­zat će se do kra­ja ove go­di­ne, jer to je rok u ko­jem je Upra­va Ja­dro­li­ni­je naj­a­vi­la ras­pi­si­va­nje me­đu­na­rod­no­ga na­tje­ča­ja za izgradnju če­ti­ri­ju no­vih tra­je­ka­ta. Sva­ki je vri­je­dan iz­me­đu se­dam i osam mi­li­ju­na ku­na, a naj­ma­nje je­dan od njih pro­me­to­vat će na li­ni­ji ko­ja se uvo­di na tra­si ne­su­đe­nog pe­lje­škog mos­ta. Dio je to pla­na obav­lja­nja flo­te, či­me se na­ci­onal­nog li­nij­skog bro­da­ra nas­to­ji os­po­so­bi­ti za tr­žiš­nu utak­mi­cu ko­ja nas­tu­pa po­čet­kom 2017. Ti će tra­jek­ti bi­ti ve­ći i eko­no­mič­ni­ji od onih iz sa­daš­nje Ja­dro­li­ni­ji­ne flo­te. kret­no zbog re­ali­za­ci­je ESOP pro­gra­ma u Ulja­ni­ku, ko­ji je na­jav­ljen još pri­je tri mje­se­ca, no otad o nje­go­voj pro­ved­bi ni­je bi­lo ni­kak­vih in­for­ma­ci­ja. Rad­ni­ci­ma je naj­av­lje­no da će im bi­ti po­nu­đe­no iz­me­đu 25 i 39 pos­to di­oni­ca Ulja­ni­ka, no još ne­ma­ju in­for­ma­ci­je o kon­kret­noj ci­je­ni po ko­joj će ih mo­ći ku­pi­ti. Sa­mu od- lu­ku o mo­guć­nos­ti da ih ku­pe kroz mo­del ko­ji osi­gu­ra­va­ju iz­mje­ne za­ko­na o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom rad­ni­ci poz­drav­lja­ju. No, pre­ma ri­je­či­ma Bru­ne Bu­li­ća, pred­sjed­ni­ka Sin­di­ka­ta Is­tre i Kvar­ne­ra, ve­ćin­sko­ga u Ulja­ni­ku, ne­ma ve­li­ke eufo­ri­je oko kup­nje di­oni­ca. “Rad­ni­ci su za­bri­nu­ti zbog na­ru­dža­ba i no­vih pos­lo- va u bro­do­grad­nji te go­le eg­zis­ten­ci­je, pa u kon­tek­s­tu do­ga­đa­nja u Kra­lje­vi­ci i dru­gim hr­vat­skim bro­do­gra­di­li­šti­ma i ovaj ad­mi­nis­tra­tiv­ni po­mak u re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta za Ulja­nik za njih ima dru­go­raz­red­ni zna­čaj”, ka­že Bu­lić.

Do­dat­nu zbu­nje­nost iz­a­zi­va­ju i naj­a­ve o sma­nje­nju te­melj­nog ka­pi­ta­la Ulja­ni­ka. Nad­zor­ni od­bor pul­ske tvrt­ke pred­lo­žio je za sko­ru skup­šti­nu da se sa 670,7 mi­li­ju­na ku­na te­melj­ni ka­pi­tal spus­ti na 201,2 mi­li­ju­na ku­na, a raz­li­ka od 454,4 mi­li­ju­na ku­na po­su­ši­la bi aku­mu­li­ra­ne gu­bit­ke iz ra­ni­jih go­di­na.

Skri­ve­ne na­mje­re

Iz te se naj­a­ve i odu­gov­la­če­nja re­ali­za­ci­je Vla­di­ne od­lu­ke o pri­va­ti­za­ci­ji Ulja­ni­ka iš­či­ta­va i mo­guć­nost da rad­ni­ci Ulja­ni­ka di­oni­ce steknu po po­volj­ni­jim uvje­ti­ma. No, uz rad­ni­ke ta se mo­guć­nost pre­dvi­đa­la po pr­vot­nom mo­de­lu i za dru­ge za­in­te­re­si­ra­ne inves­ti­to­re, a ko­ji bi di­oni­ce ste­ki do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom. Od tog se kon­cep­ta, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma iz Vla­di­nih re­do­va, ni­je odus­ta­lo. No, pro­jekt mo­ra tek do­ći na stol u Ban­ske dvo­re, a mo­ra do­bi­ti i ze­le­no svje­tlo u Bruxel­le­su.

Iako ni­je re­če­no tko bi mo­gli bi­ti po­ten­ci­jal­ni ula­ga­či, iz­u­zev naz­na­ka da bi ima­li pa­ke­te do 10 pos­to, nes­luž­be­no se ču­je da su i u slu­ča­ju di­ni­ca Ulja­ni­ka glav­ni in­te­re­sen­ti fon­do­vi za gos­po­dar­ski ra­zvoj Pros­pe­rus, Nexus i Qu­aes­tus, s ko­ji­ma se pri­pre­ma i pre­uzi­ma­nje ri­ječ­ko­ga 3. ma­ja te Bro­do­tro­gi­ra.

PIXSELL

ESOP pro­gram u Ulja­ni­ku na­jav­ljen je još pri­je tri mje­se­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.