Oto­ča­ni se bu­ne iako je ci­je­na tra­jek­ta tri go­di­ne os­ta­la is­ta

Pred­sjed­nik HUP-A Dal­ma­ci­je ogor­čen uvo­đe­njem ljet­nog cje­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - IVI­CA PROFACA/VLM

PBes­plat­ne kar­te ko­ris­ti čak 800.000 lju­di, što je ba­rem šest pu­ta vi­še od stvar­nog bro­ja sta­nov­ni­ka oto­ka

red­sjed­nik Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca za Dal­ma­ci­ju Hr­vo­je Ma­ru­šić pri­je ne­ko­li­ko da­na je uz­bur­kao jav­nost kad je po­nu­dio svo­jih “de­set za­po­vi­je­di” za pre­okre­ta­nje ne­ga­tiv­nih tren­do­va u gos­po­dar­stvu. Svoj po­pis že­lja Ma­ru­šić je za­vr­šio po­ma­lo bi­zar­nom pri­jet­njom da bi – ako se Vla­da oglu­ši na ovaj po­pis – Dal­ma­ci­ja tre­ba­la “sta­vi­ti ram­pu na tunel Sve­ti Rok”. Jed­na od pred­lo­že­nih mje­ra od­no­si se i na sku­pi do­la­zak tu­ris­ta i po­du­zet­ni­ka na oto­ke. Po­vod to­me bi­lo je naj­no­vi­je po­skup­lje­nje ces­ta­ri­na te uvo­đe­nje ljet­nog cje­ni­ka Ja­dro­li­ni­je.

I dok se kod ces­ta­ri­ne do­is­ta mo­že go­vo­ri­ti o po­skup­lje­nju, Ja­dro­li­ni­ja je na­pra­vi­la uobi­ča­je­ni sva­ko­go­diš­nji po­tez i uve­la ljet­ni cje­nik na svo­jim bro­do­vi­ma i tra­jek­ti­ma. Iz­no­si ko­je od 1. lip­nja do 30. ruj­na tre­ba iz­dvo­ji­ti za pu­to­va­nje do oto­ka znat­no su vi­ši od zim­skih, ali su ne­pro­mi­je­nje­ni po­s­ljed­nje tri go­di­ne, ka­ko je u re­ak­ci­ja­ma na ko­rek­ci­ju pri­op­će­no iz Ja­dro­li­ni­je. Pri­mje­ri­ce, za naj­frek­vent­ni­ju ja­dran­sku li­ni­ju Split-Su­pe­tar ti­je­kom lje­ta va­lja iz­dvo­ji­ti 33 ku­ne po put­ni­ku, te 160 ku­na za auto­mo­bil do pet me­ta­ra du­ži­ne. Ta­ko če­tve­ro­čla­na obi­telj, s dvo­je dje­ce do 12 go­di­na, mo­ra do Bra­ča i na­trag pla­ti­ti 518 ku­na. Dva i pol pu­ta du­že pu­to­va­nje do Vi­sa is­tu će obi­telj ko­šta­ti 1064 ku­ne, a naj­skup­lja li­ni­ja je ona do uda­lje­nog Las­to­va – 1468 ku­na. Me­đu­tim, kad se gle­da broj pri­je­đe­nih na­utič­kih mi­lja, od tri na­ve­de­ne ipak naj­skup­ljom os­ta­je kar­ta do Su- pe­tra, što je brač­ke tu­ris­tič­ke rad­ni­ke na­tje­ra­lo ovih da­na na raz­miš­lja­nje da se na 14 re­do­vi­tih dnev­nih po­la­za­ka iz Spli­ta za Su­pe­tar že­le na­dok­na­di­ti gu­bi­ci na dru­gim li­ni­ja­ma.

Kao i sva­ke go­di­ne, oto­ča­ni su iz­u­ze­ti od no­vog cje­ni­ka. Oni ko­ji ima­ju pri­jav­lje­no bo­ra­vi­šte na ne­kom od oto­ka pla­ća­ju ot­pri­li­ke po­la ci­je­ne, ovis­no o li­ni­ji, a ve­li­ki je broj lju­di obu­hva­ćen bes­plat­nim kar- ta­ma – dje­ca do tri go­di­ne, vo­za­či i put­ni­ci u auto­bu­su, vo­zač ka­mi­ona do 10 to­na, vo­zač i pra­ti­lac ka­mi­ona te­žeg od de­set to­na, uče­ni­ci i stu­den­ti s pre­bi­va­li­štem na oto­ku (ako se ško­lu­ju na kop­nu), umi­rov­lje­ni­ci do 65 go­di­na i oso­be sta­ri­je od 65 go­di­na s pre­bi­va­li­štem na oto­ku... Kra­jem proš­le go­di­ne ot­kri­ven je ve­li­ki broj ma­ki­na­ci­ja – u pr­vih de­vet mje­se­ci 2011. iz­da- no je ukup­no 800.000 bes­plat­nih ka­ra­ta za tra­jek­t­ne, brod­ske i br­zo­brod­ske li­ni­je, od če­ga su vi­še od po­la do­bi­li umi­rov­lje­ni­ci. To je znat­no vi­še od ukup­nog bro­ja sta­nov­ni­ka na 46 na­se­lje­nih oto­ka, po­s­ljed­nji po­pis ut­vr­dio ih je 124.000, pa se pret­pos­tav­lja da je ve­lik broj kon­ti­nen­ta­la­ca i oba­la­ca svo­je pre­bi­va­li­šte pri­ja­vio na oto­ci­ma, ako ne zbog brod­skih ka­ra­ta on­da zbog iz­bje­ga­va­nja po­re­za na vi­ken­di­ce.

Skup­lje kar­te na no­ge su di­gle oto­ča­ne, ko­ji kao i proš­lih go­di­na tvr­de da je ne­do­pus­ti­vo da, re­ci­mo, po­vrat­na kar­ta do Las­to­va na­šu za­miš­lje­nu obi­telj košta ko­li­ko i ne­ko­li­ko da­na no­će­nja u apart­ma­nu. Glas­ne su i pri­mjed­be o skup­ljoj ops­kr­bi, no to ni­je sa­svim toč­no, jer su kar­te za ka­mi­one ko­ji­ma se ops­krb­lju­ju otoč­ke tr­go­vi­ne re­la­tiv­no po­volj­ne. Pri­mje­ri­ce, do Su­pe­tra je kar­ta za ka­mi­on te­ži­ne do tri to­ne sa­mo 20 ku­na skup­lja ne­go za auto­mo­bil.

Pixsell

Oto­ča­ni pla­ća­ju ot­pri­li­ke po­la ci­je­ne, a ve­lik broj lju­di ima pra­vo na bes­pla­tan pri­je­voz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.