Otoč­ni sa­bor

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Tra­že su­ben­ci­je po mo­de­lu priv­la­če­nja ni­sko­ta­rif­nih zrač­nih kom­pa­ni­ja Udru­ga Otoč­ni sa­bor upo­zo­ra­va da je na­kon po­ve­ća­nja pro­ra­čun­skih sred­sta­va za po­ti­ca­je po­mor­skim li­ni­ja­ma bi­lo oče­ki­va­no da ljet­nog cje­ni­ka ne­će bi­ti. Pred­sjed­nik te nev­la­di­ne udru­ge De­nis Ba­rić je sto­ga pred­lo­žio da Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma za­tra­ži od tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce da su­bven­ci­ja­ma po­mog­ne po­ve­ća­nju bro­ja tu­ris­ta na oto­ci­ma, po mo­de­lu ko­ji se pri­mje­nju­je za priv­la­če­nje ni­sko­ta­rif­nih zrač­nih pri­je­voz­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.