Hr­vat­ski pro­jek­ti od 2,5 mi­li­jar­de eura

Ta­li­jan­skim ula­ga­či­ma na mi­lan­skom saj­mu Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra pred­sta­vi­la 22 investicije

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

PNaj­vi­še za­ni­ma­nja po­bu­di­li su bu­du­ći pos­lov­ni to­ranj Ma­trix u Za­gre­bu te već za­po­če­ti City Col­lo­se­um Cen­tar u Sla­von­skom Bro­du

os­lov­ni, tr­go­vač­ki i tu­ris­tič­ki cen­tri, in­fras­truk­tur­ni objek­ti i ob­nov­lji­vi izvo­ri ener­gi­je, hr­vat­ski su inves­ti­cij­ski pro­jek­ti za ko­je su se naj­vi­še za­ni­ma­li ta­li­jan­ski ula­ga­či na upra­vo odr­ža­nom saj­mu Expo Ita­lia Re­al Es­ta­te (EIRE) u Mi­la­nu. Sa­jam se odr­ža­vao od 5. do 7. lip­nja, a pro­jek­te je pred­sta­vi­la Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra na iz­lož­be­nom pros­to­ru Be CROa­ti­ve.

Od 22 pred­stav­lje­na inves­ti­cij­ska pro­jek­ta, vri­jed­na vi­še od 2,5 mi­li­jar­de eura, naj­vi­še za­ni­ma­nja po­bu­di­li su bu­du­ći pos­lov­ni to­ranj Ma­trix u Za­gre­bu (vri­jed­nost investicije 125 mi­li­ju­na eura) te već za­po­če­ti tr­go­vač­ki City Col­lo­se­um Cen­tar u Sla­von­skom Bro­du (50 mi­li­ju­na eura). Za­tim, stran­ce je za­ni­ma­lo pro­ši­re­nja ri­ječ­kog aero­dro­ma u vlas­niš­tvu gra­da i zrač­ne lu­ke u vri­jed­nos­ti 16 mi­li­ju­na eura te na­do­grad­nja zdrav­s­tve­no-tu­ris­tič­kog cen­tra Bi­ograd sa spe­ci­jal­nom bol­ni­com od 15 mi­li­ju­na eura.

Za­ni­ma­li su se i za idej­ni pro­jekt Pa­šman Re­sor­ta, “gre­en­fi­eld” inves­ti­ci­ju ko­ju po­kre­će ta­moš­nja op­ći­na, a vri­je­di 700 mi­li­ju­na eura. Osim to­ga, stra­ni inves­ti­to­ri že­lje­li bi ula­ga­ti u sve obli­ke ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je iako je na saj­mu bio pred­stav­ljen sa­mo pro­jekt vje­tro­elek­tra­ne To­var­nik ta­moš­nje op­ći­ne, u ko­ji tre­ba ulo­ži­ti 100 mi­li­ju­na eura.

“Hr­vat­skoj je Ita­li­ja najvažniji part­ner u kon­ti­nu­ira­no urav­no­te­že­noj rob­noj raz­mje­ni. Ita­li­ja je i dru­gi po važ­nos­ti ula­gač, dok 65 pos­to ban­kar­ske ak­ti­ve u dr­ža­vi nad­zi­ru ban­ke u ta­li­jan­skom vlas­niš­tvu, što mo­že bi­ti do­bra pot­po­ra ta­li­jan­skim ula­ga­či­ma. Hr­vat­ske su pred­nos­ti uklju­če­nost u NATO struk­tu­ru, za­vr­še­tak pre­go­vo­ra o ula­sku u EU, ali i bli­zi­na tr­ži­šta”, na­gla­sio je hr­vat­ski ve­le­pos­la­nik u Ita­li­ji To­mis­lav Vi­do­še­vić pred broj­nim uzvanicima i inves­ti­to­ri­ma okup­lje­nim na sve­ča­nom otvo­re­nju iz­lož­be Be CROa­ti­ve.

Sil­va Sti­pić Ko­ba­li, di­rek­to­ri­ca Cen­tra za investicije HGK, odr­ža­la je pre­zen­ta­ci­ju i po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma pred­sta­vi­la “Invest in Cro­atia” kao dio no­vog kon­cep­ta iz­lož­be Be CROa­ti­ve, u sklo­pu ko­jeg su i po­nu­đe­ne 22 investicije. Uz pro­jek­te iz tu­riz­ma, in­fras­truk­tu­re i ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je pred­stav­lje­ni su i pro­jek­ti iz in­dus­tri­je, zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je te ne­kret­ni­na.

Sa­ni Lju­bun­čić, na­čel­nik sek­to­ra za me­đu­na­rod­nu su- rad­nju, investicije i kon­ku­rent­nost pri Mi­nis­tar­stvu po­du­zet­niš­tva i obr­ta, ula­ga­či­ma je pred­sta­vio za­ko­no­dav­ni ok­vir za stra­na ulaganja s po­seb­nim na­gla­skom na pri­ori­tet­ne sek- to­re. HGK je ove go­di­ne osmis­li­la sve­obu­hvat­ni kon­cept iz­lož­be stav­lja­ju­ći na­gla­sak na investicije i ino­va­ci­je u Hr­vat­skoj, tu­ma­če or­ga­ni­za­to­ri nas­tu­pa u Mi­la­nu. Sto­ga iz­lož­ba Be CROa­ti­ve, do­da­ju, ima dvi­je no­ve kom­po­nen­te – “Invest in Cro­atia” i “In­no­va­ti­on in Cro­atia” ko­ji­ma je cilj pred­sta­vi­ti Hr­vat­sku i nje­no gos­po­dar­stvo kao priv­lač­nu ula­gač­ku des­ti­na­ci­ju s kva­li­tet­nim inves­ti­cij­skim po­ten­ci­ja­lom.

“Invest in Cro­atia” osmiš­ljen je kao kon­tak­t­na toč­ka za po­ten­ci­jal­ne ula­ga­če ko­ja će pru­ža­ti in­for­ma­ci­je o inves­ti­cij­skim pro­jek­ti­ma, ula­gač­koj kli­mi i uvje­ti­ma pos­lo­va­nja. Ka­ko bi se za­in­te­re­si­ra­ni inves­ti­to­ri što po­drob­ni­je in­for­mi­ra­li o po­nu­đe­nim pro­jek­ti­ma, na saj­mu se di­je­lio i katalog o inves­ti­cij­skoj kli­mi i pro­jek­ti­ma. Katalog je pre­zen­ti­ran i pu­tem vi­deo pro­jek­ci­ja.

Uz spo­me­nu­te investicije, po­sje­ti­te­lji mi­lan­skog saj­ma za­ni­ma­li su se i za dru­ga do­ga­đa­nja u Hr­vat­skoj. Paž­nju su ta­ko pri­vuk­li Bje­lo­var­ski sa­jam, pos­lov­ne zo­ne Ku­ku­zo­vac i Lič­ko Leš­će, elek­trič­ni auto­mo­bil Con­cept One, ge­oter­mal­na sta­ni­ca Sla­ti­na, zrač­no pris­ta­ni­šte Gra­bov­ni­ca, Do­ma­će mli­je­ko Mlje­ka­re Va­ra­ždin, in­ter­mo­dal­ni i lo­gis­tič­ki cen­tar Mik­la­vi­ja, aero­drom Oto­čac, teh­no­lo­ški park Vu­če­vi­ca, Teh­no­po­lis Osi­jek, Vrt Hr­vat­ske, po­dru­čje biv­še tvor­ni­ce Tor­pe­do, kom­pleks Za­pad­na Ža­bi­ca te pro­jek­ti Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma: pri­va­ti­za­ci­ja ho­te­la u dr­žav­nom vlas­niš­tvu te raz­ni “gre­en­fi­eld” i “brown­fi­eld” pro­jek­ti na po­dru­čji­ma u dr­žav­nom vlas­niš­tvu.

PD

Hr­vat­ski pro­jek­ti pred­stav­lje­ni u Mi­la­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.