Car­los Slim i Ron­ny Pe­cik pre­uzi­ma­ju Te­le­kom Aus­tria

Naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu že­li vlas­ni­ka Vip­ne­ta

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Hr­vat­ski inves­ti­tor Ron­ny Pe­cik, po­je­di­nač­no dru­gi naj­ve­ći di­oni­čar Te­le­ko­ma Aus­tri­je, i Mek­si­ka­nac Car­los Slim, naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu i vlas­nik jed­nog od če­ti­ri naj­ve­ća te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska ope­ra­te­ra na svi­je­tu Ame­ri­ca Mo­vi­la, pre­uze­li su kon­trol­ni pa­ket di­oni­ca Te­le­ko­ma Aus­tri­je, vlas­ni­ka Vip­ne­ta u Hr­vat­skoj, pi­še aus­trij­ski tjed­nik News.

Ame­ri­ca Mo­vil služ­be­no je po­t­vr­dio da je ku­pio 4,1 pos­to udje­la u Te­le­ko­mu Aus­tria. Na­vod­no je po di­oni­ci pla­ćao 9,5 eura što je pre­mi­ja od 30 pos­to u od­no­su na ci­je­nu po ko­joj se tre­nut­no tr­gu­je di­oni­com Vip­ne­to­va vlas­ni­ka. Na­kon po­t­vr­de ci­je­na di­oni­ce aus­trij­skog ope­ra­te­ra po­ras­la je 4,3 pos­to na 7,57 eura.

Hr­vat Ron­ny Pe­cik, ko­ji pre­ko inves­ti­cij­skog druš­tva RPR Pri­vat­stif­tung služ­be­no dr­ži 20,12 pos­to di­oni­ca Te­le­ko­ma Aus­tria, kra­jem svib­nja pos­tao je član Nad­zor­nog od­bo­ra tog ope­ra­te­ra. On sam tvr­di da već ima 21 pos­to di­oni­ca, ali o bu­du­ćim planovima za­sad ne­ma komentara. Poz­na­to je tek da ga aus­trij­ska vla­da sma­tra stra­te­škim part­ne­rom za even­tu­al­nu pri­va­ti­za­ci­ju Te­le­ko­ma Aus­tri­ja što je u toj zem­lji vru­ća po­li­tič­ka te­ma. Aus­trij­ska vla­da pre­ko dr- žav­nog hol­din­ga ÖIAG-a kon­tro­li­ra 28,4 pos­to di­oni­ca pa bi even­tu­al­ni do­go­vor na re­la­ci­ji sa Pe­ci­kom i Sli­mom zna­čio da bi Ame­ri­ka Mo­vil mo­gao pos­ta­ti ve­ćin­ski vlas­nik Te­le­ko­ma Aus­tri­ja.

Os­car Van Ha­uske, vo­di­telj ope­ra­ci­ja Ame­ri­ca Mo­vi­la ka­že da su već du­lje vre­me­na pro­ma­tra­li pos­lo­va­nje Te­le­ko­ma Aus­tri­je. No, ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti ni­šta vi­še od to­ga. Is­tak­nuo je tek da ni­je u kon­tak­tu sa Pe­ci­kom i egi­pat­skim mi­li­jar­de­rom i fi­nan­ci­je­rom Pe­ci­ko­vog pre­uzi­ma­nja udje­la u Te­le­ko­mu Aus­tri­je Na­gu­ibom Sawi­ri­som. Za to vri­je- me me­di­ji u Aus­tri­ji pi­šu da su se Pe­cik i na­vod­no Slim do­go­vo­ri­li da će RPR Pri­vat­stif­tung i Ame­ri­ca Mo­vil stvo­ri­ti no­vo inves­ti­cij­sko druš­tvo Amov ko­je će pre­uze­ti nji­ho­ve di­oni­ce aus­trij­skog ope­ra­te­ra. U Amo­vu bi Ame­ri­ca Mo­vil ima­la udio od 80, a Pe­ci­kov PRP Pri­vat­stif­tung 20 pos­to udje­la.

Pe­cik i Sa­vi­ris, ko­ji su do sa­da u pre­uzi­ma­nje Te­le­ko­ma Aus­tri­je ulo­ži­li 800 mi­li­ju­na eura, na­vod­no će svoj udio pro­da­ti za 900 mi­li­ju­na eura. Slim dr­ži i dru­gu op­ci­ju, jer je ku­pio 4,8% ni­zo­zem­skog ope­ra­te­ra KPN-a s ci­ljem da po­ve­ča svoj udio na 28 pos­to.

PD

Ron­ny Pe­cik je kra­jem svib­nja ušao u NO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.