Vi­jes­ti

Pa­taf­ta o ‘na­pulj­skom sce­na­ri­ju’ ko­ji pri­je­ti va­ra­ždi­nu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Da­vor Pa­taf­ta, vlas­nik T7 Vis sa­zvao je za da­nas u Za­gre­bu kon­fe­ren­ci­ju na ko­joj će no­vi­na­ri­ma iz­lo­ži­ti rješenje pro­ble­ma va­ra­ždin­skog sme­ća i “na­pulj­skog sce­na­ri­ja” ko­ji pri­je­ti gra­du po­s­ljed­njih da­na. Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša je na­ime za­bra­ni­lo ko­mu­nal­nom po­du­ze­ću Var­kom na­kon se­dam go­di­na od­la­ga­nje sme­ća na de­po­ni­ju u Bre­zju gdje se već na­la­zi oko 120.000 to­na ot­pa­da. Is­to­dob­no grad ne že­li da­ti ot­pad na obra­du Pa­taf­ti­noj no­voj tvor­ni­ci MBO.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.