Tur­kish air­li­nes odus­ta­je od partnerstva

//// s bh air­li­ne­som

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Tur­ski zrač­ni pri­je­voz­nik Tur­kish Air­li­nes pov­la­či se iz partnerstva s bo­san­sko­her­ce­go­vač­kom zra­ko­plov­nom tvrt­kom BH Air­li­nes u ko­joj je imao 49 pos­to vlas­nič­nog udje­la. Vla­da Fe­de­ra­ci­je BiH ko­ja je ve­ćin­ski vlas­nik već je za­po­če­la pre­go­vo­re s dru­gim ino­zem­nim tvrt­ka­ma o mo­gu­ćoj su­rad­nji, po­t­vr­dio je mi­nis­tar pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja FBiH Enver Bi­je­dić. Tri do­sa­daš­nja čla­na upra­ve BH Air­li­ne­sa ko­je je ime­no­vao tur­ski part­ner već su da­la os­tav­ke na te duž­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.