Ni­ko­lić kriv Sr­bi­ma za že­lje­za­ru Si­sak

Te­ško da će Da­ni­eli gra­di­ti če­li­ča­nu u Šap­cu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - RATO PETKOVIĆ/VLM MARIJA BRNIĆ

TNa­kon Da­ni­eli­ja od ulaganja u Sr­bi­ji odus­ta­je i Bal­di­eri pa ja­ča­ju stra­ho­vi ka­ko bi i os­ta­li ula­ga­či mo­gli sli­je­di­ti pri­mjer ta­li­jan­skih tvrt­ki

ali­jan­ska gru­pa­ci­ja Da­ni­eli odus­ta­la je od grad­nje če­li­ča­ne u Sr­bi­ji, bez ob­zi­ra što je o to­me u ožuj­ku s Vla­dom pot­pi­sa­la me­mo­ran­dum. Ta in­for­ma­ci­ja doš­la je iz us­ta Bo­ri­sa Ta­di­ća, biv­šeg pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je i kan­di­da­ta za bu­du­ćeg pre­mi­je­ra, te je do­li­la “ulje na va­tru“iz­me­đu dvi­je naj­ve­će po­li­tič­ke stran­ke ko­je se bo­re za sas­tav­lja­nje no­vog mi­nis­tar­skog ka­bi­ne­ta.

Iz­bor­ni gaf ili na­ci­ona­li­zam

Iz Ta­di­će­ve De­mo­krat­ske stran­ke taj su po­tez po­ve­za­li s iz­bo­rom To­mis­la­va Ni­ko­li­ća iz Sr­p­ske na­rod­ne stran­ke za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Tvr­de da ino­zem­ni ula­ga­či sa­da na Sr­bi­ju gle­da­ju dru­gim oči­ma, jer je Ni­ko­lić, s lo­šom re­pu­ta­ci­jom iz proš­los­ti i naj­no­vi­jim iz­ja­va­ma, ob­no­vio ne­po­vje­re­nje pre­ma Be­ogra­du. Pro­zi­va­ju Ni­ko­li­ća da je za sa­mo se­dam da­na vla­da­vi­ne us­pio na Sr­bi­ju na­vu­ći te­ško­će u od­no­si­ma s re­gi­jom, EU i ci­je­lim svi­je­tom, te da se ne tre­ba ču­di­ti za­što inves­ti­to­ri ni­su sprem­ni ula­ga­ti u nju, tim pri­je što su ino­zem­ni me­di­ji pu­ni tek­s­to­va o nes­ta­bil­nos­ti po­li­tič­kih pri­li­ka u zem­lji. Iz De­mo­krat­ske stran- ke pod­sje­ća­ju i da su, pri­li­kom pot­pi­si­va­nja me­mo­ran­du­ma s gru­pom Da­ni­eli, vo­de­ći lju­di te tvrt­ke da­li do zna­nja da pos­to­je i dru­ge op­ci­je te da pot­pi­si­va­nje do­ku­men­ta ne tre­ba shva­ti­ti kao go­to­vu stvar.

Iz Ta­di­će­vog SNS-a od­mah je vra­će­na lop­ti­ca tvrd­njom ka­ko “Da­ni­eli ni­je ni na­mje­ra­vao do­ći u Sr­bi­ju, već je pot­pi­si­va­nje me­mo­ran­du­ma bio pre­diz­bor­ni Ta­di­ćev gaf”. Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, SNS-ova kan­di­dat­ki­nja za pre­mi­jer­ku, na­ve­la je ka­ko se iz Ta­di­će­ve iz­ja­ve skri­va po­ku­šaj da se u dru­gi plan sta­vi ot­kri­va­nje is­ti­ne o lo­šem sta­nju jav­nih fi­nan­ci­ja zem­lje, za što je zas­luž­na pret­hod­na vlast.

Iako iz ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je još ni­je sti­gla služ­be­na iz­ja­va o odus­ta­ja­nju od ula- ga­nja vri­jed­nog po­la mi­li­jar­de eura u Sr­bi­ju, pre­pu­ca­va­nja na po­li­tič­koj sce­ni sve su žeš­ća.

Fran­co Al­cen­ta, ope­ra­tv­ni di­rek­tor i tre­ći čo­vjek Da­ni­eli­ja, iz­ja­vio je, pak, da će od­lu­ka o ula­ga­nju bi­ti do­ne­se­na do kra­ja lip­nja, uz na­po­me­nu da me­mo­ran­dum ne obve­zu­je kom­pa­ni­ju da uđe u naj­av­lje­nu inves­ti­ci­ju, a ko­ju su sr­p­ske vlas­ti naj­av­lji­va­le kao “zgo­di­tak na lo­tu”, jer bi vri­jed­nost go­diš­nje­ga iz­vo­za če­li­ča­ne iz­no­sio 850 mi­li­ju­na eura, što bi na­do­mi­jes­ti­lo praz­ni­nu nas­ta­lu od­la­skom ame­rič­ke kom­pa­ni­je US Ste­el iz sme­de­rev­ske že­lje­za­re.

No, iz na­gla­ska ka­ko me­mo­ran­dum ne­ma ve­li­ki zna­čaj, na­go­vje­šta­va se ka­ko će iz­gle­da­ti ko­nač­ni stav Da­ni­eli­ja. Na­kon obja­ve in­for­ma­ci­je o to- me da je Da­ni­eli ku­pio si­sač­ku že­lje­za­ru u sr­p­skim upu­će­nim kru­go­vi­ma se nas­lu­ći­va­lo da će Ša­bac, kao grad u ko­jem se tre­ba­la gra­di­ti če­li­ča­na, os­ta­ti bez ve­li­ke investicije. Gra­do­na­čel­nik Šap­ca po­žu­rio je objas­ni­ti ka­ko zbog kup­nje si­sač­ke že­lje­za­re Da­ni­eli ne­će odus­ta­ti od grad­nje če­li­ča­ne, ali ga je Ta­dić is­tog da­na ra­zu­vje­rio.

Iz­bor Da­ni­eli­ja da umjes­to u Ša­bac ode u Si­sak u be­ograd­skim me­di­ji­ma se pri­ka­zu­je kao lo­gi­čan pos­lov­ni po­tez, jer je ri­ječ o de­set pu­ta ma­njem ula­ga­nju, što je za ta­li­jan­sku kom­pa­ni­ju is­pla­ti­vi­je.

Ono što je, ka­ko se doz­na­je iz hr­vat­skih iz­vo­ra, bi­lo pre­sud­no da umjes­to Šab­ca Da­ni­eli oda­be­re Si­sak su i po­volj­ni uvje­ti usu­gla­še­ni s HEP-om, te pov­las­ti­ce u ko­mu­nal­nim da- ulo­žit će Da­ni­eli u si­sač­ku že­lje­za­ru va­nji­ma, a “je­zi­čac na va­gi” bi­la je i od­lu­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je o uki­da­nju an­ti­dam­pin­ških ca­ri­na za pla­sman pro­izvo­da iz si­sač­ke Že­lje­za­re na tr­ži­šte Eu­rop­ske uni­je.

Bijeg inves­ti­to­ra

U Sr­bi­ji, pak, do­dat­nu bri­gu stva­ra­ju i naj­a­ve da će osim Da­ni­eli­ja od ulaganja u toj dr­ža­vi odus­ta­ti i dru­gi inves­ti­to­ri. Kon­kret­no, pre­ma Ta­di­će­vim ri­je­či­ma, svo­je ula­ga­nje je pro­lon­gi­ra­la i kom­pa­ni­ja Bal­di­eri, ko­ja se ba­vi pre­ciz­nom me­ha­ni­kom.

U pos­lov­nim se kru­go­vi­ma Sr­bi­je stra­hu­je da te dvi­je ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je ne poč­nu sli­je­di­ti i dru­gi stra­ni ula­ga­či, ko­ji su če­ka­li ka­kav će is­hod ima­ti par­la­men­tar­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri u Sr­bi­ji.

PIXSELL

Ta­li­ja­ni pla­ni­ra­ju mo­der­ni­za­ci­ju i na­do­grad­nju pri­je po­čet­ka pro­izvod­nje u Si­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.