U ho­tel Well ulo­ži­li 12 mi­li­ju­na eura

Hr­vat­ski i slo­ven­ski pred­sjed­ni­ci sve­ča­no otvo­ri­li no­vi ho­tel u Tu­helj­skim To­pli­ca­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ivo Jo­si­po­vić, pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, i slo­ven­ski pred­sjed­nik Danilo Türk, otvo­ri­li su u če­t­vr­tak u Tu­helj­skim To­pli­ca­ma ho­tel Well sa če­ti­ri zvi­jez­di­ce, vri­je­dan 12 mi­li­ju­na eura. Ho­tel u vlas­niš­tvu Ter­mi Tu­helj, ko­je su dio Ter­mi Oli­mia, po­čeo se gra­di­ti u trav­nju proš­le go­di­ne, a obo­ji­ca pred­sjed­ni­ka ta­da su pos­ta­vi­li i kamen te­me­ljec.

Tu­helj­ske To­pli­ce ti­me pos­ta­ju naj­ve­ći kon­ti­nen­tal­ni tu­ris­tič­ki re­sort u Hr­vat­skoj, tvr­di Iva­na Ko­lar, di­rek­to­ri­ca Ter­mi Tu­helj. U pro­te- klih osam go­di­na, ot­ka­ko su ove to­pli­ce u ste­ča­ju ku­pi­le slo­ven­ske Ter­me Oli­mia, osim u ho­tel ulo­že­no je i 18 mi­li­ju­na eura u ure­đe­nje i pro­ši­re­nje ter­mal­nih ka­pa­ci­te­ta.

Ter­me Tu­helj su u ho­tel Well inves­ti­ra­le vlas­ti­ta dva mi­li­ju­na eura, a de­set mi­li­ju­na pris­krb­lje­no je kre­di­ti­ma. Pet mi­li­ju­na eura da­ju No­va ljub­ljan­ska ban­ka i Ban­ka Ce­lje, a is­to to­li­ko Za­gre­bač­ka ban­ka iz sred­sta­va Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj.

Ter­me tre­nut­no vo­di do­ma­ća eki­pa mla­dih eko­no- mis­ta i one sa­da za­poš­lja­va­ju 140 dje­lat­ni­ka raz­li­či­tih pro­fi­la iz oko­li­ce. Otvo­re­nje ho­te­la omo­gu­ćit će za­poš­lja­va­nje naj­ma­nje 30 no­vih lju­di do kra­ja go­di­ne. Ujed­no će se po­nu­da po­di­ći na vi­šu ra­zi­nu, što će u ko­nač­ni­ci omo­gu­ći­ti lak­ši nas­tup na stra­nim tr­ži­šti­ma.

Po­nu­da u Tuh­lju sa­da je vr­lo bo­ga­ta i sastoji se od ku­pa­liš­nog, wel­l­ness, pos­lov­nog i sport­skog tu­riz­ma, a grad­njom no­vog ho­te­la ko­ji se na­do­ve­zu­je na pos­to­je­ći, smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti po­ras­li su na 264 so­be či­me se svr­sta­va­ju u naj­ve­će ka­pa­ci­te­te na kon­ti- nen­tu. Ci­je­li pro­jekt i investicija potvrda su us­pješ­ne su­rad­nje hr­vat­skih i slo­ven­skih tvrt­ki, po­se­bi­ce u pre­ko­gra­nič­nim pro­jek­ti­ma, na­gla­ša­va­ju u Ter­ma­ma Tu­helj.

Ter­me Oli­mia već du­že vri­je­me že­le ku­pi­ti ne­kret­ni­ne u Ku­mrov­cu, pri­mje­ri­ce Spo­men dom, či­me bi se upot­pu­ni­la tu­ris­tič­ka po­nu­da s obje stra­ne Su­tle, od Pod­če­trt­ka pre­ko Ku­mrov­ca do Tuh­lja.

Do­sa­daš­nja su­rad­nja do­bar je pri­mjer bri­ge o lo­kal­nom ra­zvo­ju, do­se­gu vi­so­ke kva­li­te­te us­lu­ge i pra­će­nju no­vih tr­žiš­nih tren­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.