Kir­c­h­ner naj­av­lju­je is­tra­ži­vač­ki bum

Ar­gen­tin­ci ra­de, Špa­njol­ci ih tu­že

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Bu­enos Ai­res Ar­gen­tin­ska pred­sjed­ni­ca Cris­ti­na Kir­c­h­ner pri­op­ći­la je da će ne­dav­no na­ci­ona­li­zi­ra­ni naf­t­ni gi­gant YPF slje­de­će go­di­ne is­tra­ži­ti vi­še od ti­su­ću na­la­zi­šta. Argentina je YPF proš­log mje­se­ca pre­uzeo od špa­njol­skog Rep­so­la ko­ji, tvr­di­le su vlas­ti u Bu­enos Ai­re­su, ni­je do­volj­no ula­gao u lo­kal­na is­tra­ži­va­nja. Špa­njol­ce su op­tu­ži­li i za rast ra­ču­na za go­ri­vo. I dok no­va, ar­gen­tin­ska upra­va naj­av­lju­je is­tra­ži­vač­ki bum, Rep­sol pred nju­jor­škim su­dom od Ar­gen­ti­ne tra­ži naj­ma­nje de­set mi­li­jar­di do­la­ra od­šte­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.