Planovi za si­sak

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Pro­izvod­nja kre­će tek za go­di­nu da­na Si­sač­ku že­lje­za­ru no­vi vlas­nik naj­pri­je na­mje­ra­va zna­čaj­nim inves­ti­ci­ja­ma do­dat­no mo­der­ni­zi­ra­ti i teh­no­lo­ški na­do­gra­di­ti, pa tek po­tom po­kre­nu­ti pro­izvod­nju. Iz Da­ni­eli gru­pe pos­la­li su tek po­ru­ku ka­ko će to bi­ti mo­gu­će tek kroz go­di­nu da­na. Pre­ma pr­vim naj­a­va­ma, gru­pa Da­ni­eli pla­ni­ra u si­sač­ke po­go­ne ulo­ži­ti oko 50 mi­li­ju­na eura te u pr­voj fa­zi pro­izvod­nje za­pos­li­ti pet­sto­ti­njak rad­ni­ka. Za­nim­lji­vo je i da uz vi­jest o kup­nji po­go­na u Si­sku od ame­rič­kog CMC-a gru­pa Da­ni­eli u ma­tič­noj Ita­li­ji promp­t­no pla­si­ra­la i umi­ru­ju­će po­ru­ke ka­ko ta ak­vi­zi­ci­ja, una­toč po­volj­ni­jim ci­je­na­ma ra­da i sa­me pro­izvod­nje, ne­će zna­či­ti i za­tva­ra­nje pos­to­je­ćih po­go­na u Udi­na­ma, u či­ju su mo­der­ni­za­ci­ju, ina­če, upra­vo pro­ve­de­na zna­čaj­na ulaganja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.