Iskon po­kre­će svoj in­ku­ba­tor

Naj­ve­će hr­vat­ske tvrt­ke i da­lje re­zer­vi­ra­ne pre­ma ma­li­ma tvrt­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA - BER­NARD IVE­ZIĆ

Na­kon što je Iskon, tvrt­ka kćer Hr­vat­skog te­le­ko­ma, naj­a­vi­la da na je­sen po­kre­će vlas­ti­ti star­tup pro­gram Pos­lov­ni dnev­nik is­tra­žio je da li dru­ge ve­li­ke hr­vat­ske kom­pa­ni­je pla­ni­ra­ju ula­ga­ti u star­tu­pe, su­ra­đi­va­ti s nji­ma na is­tra­ži­va­nji­ma i ra­zvo­ju ili im pru­ži­ti pri­li­ku da dobiju pr­vu re­fe­ren­cu. S iz­u­zet­kom te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih ope­ra­te­ra te Cro­atia osi­gu­ra­nja, HEP-a, Ine, Pli­ve i Vin­di­je ni­ti jed­na dru­ga ve­ća kom­pa­ni­ja ni­je bi­la za­in­te­re­si­ra­na za raz­go­vor na tu te­mu.

U SAD-u i Za­pad­noj Eu­ro­pi ve­li­ke kom­pa­ni­je in­ten­ziv­no su­ra­đu­ju s ma­lim, ino­va­tiv­nim tvrt­ka­ma i ta su­rad­nja ni­je ogra­ni­če­na sa­mo na teh­no­lo­ški sek­tor.

Ber­lin­ski in­ku­ba­tor

Su­rad­nja sa star­tu­po­vi­ma za­nim­lji­va je HT-u Vip­ne­tu, Cro­atia osi­gu­ra­nju, Pli­vi, Ini, HEP-u i Vin­di­ji

Ta­ko pri­mje­ri­ce glo­bal­ni far­ma­ce­ut­ski div Merk su­rad­nju s no­vim, ino­va­tiv­nim tvrt­ka­ma ra­zvi­ja kroz Merk Glo­bal He­al­th In­no­va­ti­on Fund, a lo­gis­tič­ka kom­pa­ni­ja UPS pre­ko UPS Stra­te­gic En­ter­pri­se Fun­da.

U Hr­vat­skoj su ve­li­ke kom­pa­ni­je pri­je kri­ze bi­le sprem­ne ula­ga­ti u pri­va­te equ­ity fon­do­ve po­put Qu­aes­tu­sa u ko­je su naj­vi­še ula­ga­li građevinari po­put Nexea, Da­le­ko­vo­da, Kon­truk­tor in­že­nje­rin­ga i IGH, ali i Agro­ko­ro­va Jam­ni­ca i naj­ve­ća in­for­ma­tič­ka kom­pa­ni­ja M San. No, tak­va su ulaganja iš­la uglav­nom pre­ma sred­njim i ve­li­kim kom­pa­ni­ja­ma po­put Hos­pi­ta­li­je, Me­tro­ne­ta i Tele2.

Špa­njol­ski ope­ra­ter Te­le­fo­ni­ca la­ni je po­kre­nuo no­vi val su­rad­nje s no­vim, ino­va­tiv­nim tvrt­ka­ma kroz po­seb­nu pos­lov­nu je­di­ni­cu Te­le­fo­ni­ca Di­gi­tal Ven­tu­re Ca­pi­tal te je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Ko­lum­bi­ji i Bra­zi­lu os­no­vao pos­lov­ni ak­ce­le­ra­tor Wayru. Na taj je iz­a­zov od­go­vo­rio De­ut­s­c­he te­le­kom, ve­ćin­ski vlas­nik Hr­vat­skog te­le­ko­ma, ko­ji je u svib­nju naj­a­vio da po­kre­će svoj pos­lov­ni in­ku­ba­tor na­zvan Hub:Ra­um u Ber­li­nu.

DT na­vo­di da će Hub:Ra­um osi­gu­ra­va­ti pros­tor, pos­lov­no men­tor­stvo, teh­no­lo­gi­ju, ali i do 300.000 eura sje­men­ske investicije. Tho­mas Ki­ess­ling, di­rek­tor pro­izvo­da i ino­va­ci­ja DT-a ka­že da im je cilj da u Ber­li­nu stvo­re most iz­me­đu star­tup sce­ne i kor­po­ra­tiv­nog svi­je­ta. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma iz Is­ko­na u Hr­vat­skoj bi sli- vri­jed­nost je sje­men­skih investicija ko­je u Nje­mač­koj nu­di DT čan pro­jekt u pi­lot fa­zi s ne­ko­li­ko star­tu­pa tre­bao po­če­ti ra­di­ti do kra­ja go­di­ne.

U Hr­vat­skom te­le­ko­mu ka­žu da ino­va­tiv­nost jed­na od po­la­ziš­nih os­no­va svih pro­je­ka­ta u kom­pa­ni­ji, a da kre­ativ­nom po­ten­ci­jal ne­upit­no le­ži i u ma­njim, star­tup tvrt­ka­ma, te ino­va­tiv­nim po­je­din­ci­ma i sku­pi­na­ma.

“Za­to smo okre­nu­ti su­rad­nji i po­dr­š­ci kroz raz­ne obli­ke hr­vat­skim star­tu­pi­ma, a u pri­log to­me go­vo­ri i kre­ira­nje ApliCen­tra či­ja je na­mje­ra bi­la stva­ra­nje za­jed­ni­ce hr­vat­skih de­ve­lo­pe­ra ko­ji na toj stra­ni­ci mo­gu po­nu­di­ti svo­je apli­ka­ci­je pri­la­go­đe­ne po­tre­ba­ma hr­vat­skih ko­ris­ni­ka te tak­ve i slič­ne obli­ke su­rad­nje na­mje­ra­va­mo ra­zvi­ja­ti i u na­red­nom pe­ri­odu”, ka­žu u HT-u.

Sto­ti­ne ide­ja

U Vip­ne­tu ka­žu da u po­s­ljed­nje tri go­di­ne ak­tiv­no su­ra­đu­ju s vi­še hr­vat­skih kom­pa­ni­ja, me­đu ko­ji­ma su i star­tu­pi.

“Ta­ko smo s tvrt­kom Mo­bil­na in­for­ma­ti­ka, ko­ja je ra­zvi­la ser­vis Sa­les­pod, za­jed­nič­ki ra­zvi­li vlas­ti­to clo­ud rješenje apli­ka­ci­je za uprav­lja­nje te­ren­skom pro­da­jom Vip nad­zor pro­da­je”, ka­žu u Vip­ne­tu.

Do­da­ju da su sa GDI Gi­sda­tom, dru­gom naj­ve­ćom hr­vat­skom sof­tver­skom tvrt­kom uš­li u za­jed­nič­ki is­tra­ži­vač­ko­ra­zvoj­ni pro­jekt iz ko­jeg je nas­ta­la us­lu­ga Vip au­to nad­zor te da su raz­mo­tri­li ne­ko­li­ko sto­ti­na ide­ja za no­ve pro­jek­te. “Vip­net je iz­u­zet­no otvo­ren za su­rad­nju s ma­lim kom­pa­ni­ja­ma i star­tu­pi­ma, a os­nov­ni kri­te­rij oda­bi­ra us­lu­ge ili pro­izvo­da ko­jeg mo­že­mo za­jed­nič­ki re­ali­zi­ra­ti jest tr­žiš­ni po­ten­ci­jal i ino­va­tiv­nost pred­lo­že­ne su­rad­nje”, za­klju­ču­ju.

PIXSELL

Sa­ša Kra­mar, pred­sjed­nik Upra­ve Is­ko­na ko­ji na je­sen po­kre­će svoj star­tup pro­gram

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.