Po­kre­nu­te tri hr­vat­ske druš­tve­ne mre­že

Pe­to­po­li za lju­bim­ce, Xi­lo­ra za emi­ci­je i Tv­pro­fil za fil­mo­ve

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA - BER­NARD IVE­ZIĆ

Dok se u svi­je­tu pri­ča o IPO-u naj­ve­će druš­tve­ne mre­že Fa­ce­bo­oka i Mi­cro­sof­to­vom no­vom po­ku­ša­ju da se otis­ne u taj svi­jet sa svo­jim So.clom, u Hr­vat­skoj su po­če­le s ra­dom tri no­ve druš­tve­ne mre­že. Za­grep­ča­ni Da­li­bor Bla­tan­čić i Ivan Ostojić po­kre­nu­li su PE­To­po­li, druš­tve­nu mre­žu za kuć­ne lju­bim­ce, An­to­nio Mag­dić i Da­vor Ču­va­lo emo­tiv­nu druš­tve­nu mre­žu Xi­lo­ru, a Tv­Pro­fil obja­vio je pr­vu re­gi­onal­nu druš­tve­nu mre­žu za lju­bi­te­lje fil­mo­va i se­ri­ja.

Po­čet­ne re­ak­ci­je na no­ve mre­že re­la­tiv­no su do­bre. Ta­ko je PE­To­po­li na svo­joj Fa­ce- bo­ok stra­ni­ci oku­pio 26,5 ti­su­ća laj­ko­va i go­to­vo 3000 komentara.

Glo­bal­no naj­per­s­pek­tiv­ni­ja no­va druš­tve­na mre­ža je split­ski Spo­tie, ko­ja se ak­tiv­no pro­mo­vi­ra u ino­zem­s­tvu. U Hr­vat­skoj su tre­nut­no naj­po­pu­lar­ni­je druš­tve­ne mre­že Smok­va s 586.280 čla­no­va, Is­kri­ca s 389.178 čla­no­va i Net. hr-ov tro­sjed s 119.267 čla­no­va. Ti­je­kom pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na po­ja­vio se i ve­lik broj onih ko­je ni­su us­pje­le. Naj­poz­na­ti­ja ne­su­đe­na druš­tve­na mre­ža je Tu­lu­mar­ka, ko­ju je ku­pio Ne­nad Ba­kić, a slič­no je pro­šao i Ne­to­po­lis.

PD

Naj­po­pu­lar­ni­ja Smok­va ima 586.280 čla­no­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.