Gas­tro B alo uži­ci za du­šu i ti­je­lo

U su­rad­nji s PBZ Car­dom i Ame­ri­can Ex­press kar­ti­com bi­ra­mo naj­bo­lji pos­lov­ni res­to­ran

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT - VELJKO BAR­BI­ERI

Pos­lov­ni dnev­nik u su­rad­nji s PBZ Car­dom i Ame­ri­can Ex­press kar­ti­com kre­nuo je u po­tra­gu za naj­bo­ljim pos­lov­nim res­to­ra­nom u Za­gre­bu. U su­rad­nji s do­aje­nom hr­vat­ske gas­tro­no­mi­je Velj­kom Bar­bi­eri­jem naj­bo­ljem pos­lov­nom za­gre­bač­kom res­to­ra­nu pr­vi će pu­ta bi­ti do­di­je­lje­na na­gra­da Gas­tro­fej 2012. Ži­ri Pos­lov­nog dnev­ni­ka pre­dvo­đen Bar­bi­eri­jem po­sje­tit će de­set oda­bra­nih res­to­ra­na u ko­ji­ma će s jed­nom do pet zvjez­di­ca ocje­nji­va­ti hra­nu, iz­bor vi­na, am­bi­jent, lo­ka­ci­ju te br­zi­nu i kva­li­te­tu us­lu­ge. “Ocje­nji­vat će se spoj svih ugos­ti­telj­skih vr­li­na ko­ji ne­ki res­to­ran či­ne iz­nim­nim i ko­ji se mo­že uk­lo­pi­ti u zah­tjev­ne kri­te­ri­je ko­je ne­ki res­to­ran či­ne do­is­ta i pos­lov­nim, što zna­či i iz­nim­no gas­tro­nom­ski, čak u ne­kim slu­ča­je­vi­ma i tra­di­cij­ski uglav­ljen u na­šu za­gre­bač­ku, gas­tro­nom­sku sce­nu”, po­ru­čio je Bar­bi­eri do­da­ju­ći ka­ko sva­ki pos­lov­ni res­to­ran u svo­joj bi­ti mo­ra bi­ti eli­tan, što ne zna­či is­to­vre­me­no ma­nje gas­tro­nom­ski otvo­ren i na­s­lje­đe­nim ku­li­nar­skim i pro­to­ko­lar­nim ka­no­ni­ma ko­je zah­ti­je­va­ju ta “po­sve­će­na” mjes­ta.

Uz zvjez­di­ce, ži­ri će da­ti i svoj op­ći do­jam o res­to­ra­nu, a res­to­ran ko­ji osvo­ji naj­vi­še zvjez­di­ca i naj­bo­lje kri­ti­ke do­bit će na­gra­du Gas­tro­fej 2012., U kon­ku­ren­ci­ji za naj­bo­lji za­gre­bač­ki pos­lov­ni res­to­ran na­ći će se de­set po­naj­bo­ljih res­to­ra­na ko­ji su po oda­bi­ru ne­ko­li­ci­ne hr­vat­skih pos­lov­nja­ka i Velj­ka Bar­bi­eri­ja uš­li u fi­nal­ni iz­bor, a to su za­gre­bač­ki res­to­ra­ni Bal­ta­zar, Gal­lo, Ape­tit, Car­pac­cio, Vi­no­dol, Ma­no, Ja­run­ski dvo­ri, Okrug­ljak, Ta­ke­no­ko i Ba­lon.

U ovom bro­ju kre­će­mo s re­cen­zi­ja­ma res­to­ra­na Ja­run­ski dvo­ri i Bal­ta­zar.

PXL

Le­žern iin te­ri­jer iv rhun sk a

p os­lu­ga op ušta­ju­ći su p ros­tor za p os­lov n e, ali iobi­teljsk e

p ri­lik e

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.