Gas­tro­nom­sko uto­či­šte na za­gre­bač­kom mo­ru

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

Kad su Ha­us­to­ri pr­vi put, pri­je tri de­set­lje­ća, za­pje­va­li “Moj je grad večeras do­bio lu­ku”, te­ško je bi­lo nas­lu­ti­ti da će se ve­dra po­ru­ka te op­ti­mis­tič­ne pje­sme do­is­ta i os­tva­ri­ti. Na­ime, da­naš­nje Ja­run­sko je­ze­ro, bez ko­je­ga je već po­ma­lo ne­mo­gu­će za­mis­li­ti des­ti­na­ci­je na­še su­vre­me­ne pri­jes­tol­ni­ce, pos­ta­lo je jed­no od ne­za­obi­laz­nih uto­či­šta Za­grep­ča­na i nji­ho­vih gos­ti­ju.

Iz­vor­na hr­vat­ska je­la

No uko­li­ko se Ja­run već pos­lo­vič­no na­zi­va za­gre­bač­kim mo­rem, on­da i je­ze­ro ima svo­ju lu­ku, ali i is­tin­sko gas­tro­nom­sko uto­či­šte, res­to­ran Ja­run­ski dvo­ri Kris­ti­ne i Mi­ha­ela Bu­di­mi­ra, os­lo­nje­no dos­lov­ce o nje­go­ve oba­le. Po­lo­žaj ta­ko odre­đu­je i zna­čaj ovo­ga ugos­ti­telj­skog objek­ta ko­ji je ujed­no i iz­le­ti­šte i omi­lje­no gas­tro­nom­sko upo­ri­šte, u ko­je­mu se či­ni, baš kao uz oba­lu mo­ra, da vri­je­me mi­ru­je, kao što tra­di­ci­onal­ni je­lov­nik, os­lo­njen pr­vens­tve­no na na­ci­onal­nu ku­hi­nju u Ja­run­skim dvo­ri­ma, svo­ju spo­nu s je­ze­rom sva­kod­nev­no ot­kri­va kao osob­ni gas­tro­nom­ski iden­ti­tet. Na­ime, os­nov­ni je­lov­nik, ku­li­nar­ski ute­me­ljen na je­li­ma s gra­de­la i raž­nja, s pra­vom je već osvo­jio epi­tet i lo­vo­ri­ke naj­bo­ljeg ro­šti­lja u Za­gre­bu, ali sva­kod­nev­no upot­pu­njen dnev­nom kar­tom, po­sve­ćen ne­kom od iz­vor­nih do­ma­ćih je­la, tu na oba­la­ma je­ze­ra, vra­ća nas u na­šu za­jed­nič­ku gas­tro­nom­sku proš­lost u ko­joj su se du­go i sus­tav­no is­ku­ha­va­la je­la ko­ja od­li­ku­ju iz­vor­nu hr­vat­sku gas­tro­no­mi­ju. Le­žer­ni, go­to­vo puč­ki in­te­ri­jer, kao i ve­li­ka nat­kri­ve­na te­ra­sa otvo­re­na pre­ma je­ze­ru, opu­šta­ju­ći su pros­tor za pos­lov­ne, ali i obi­telj­ske ku­li­nar­ske sve­ča­nos­ti ko­je omo­gu­ću­ju is­tin­ski uvid u na­šu na­ci­onal­nu ku­hi­nju, uz bo­gat iz­bor do­ma­ćih vi­na iz svih hr­vat­skih re­gi­ja.

Gas­tro­nom­ska 'lu­ka'

Na ve­li­kim ka­mi­ni­ma di­me se pe­ke i raž­nje­vi, me­so, po­naj­pri­je ja­run­ski će­va­pi i plje­ska­vi­ce, ali i ri­ba s gra­de­la, dok u su­vre­me­no oprem­lje­noj ku­hi­nji već bren­di­ra­na je­la, po­put pa­šti­ca­de, imot­ske ka­lje, gu­la­ša od div­lja­či, ra­šti­ke sa su­him me­som i ne­za­obi­laz­no­ga pos­nog ba­ka­la­ra, svo­jim mi­ri­som i oku­som jas­no ot­kri­va­ju svo­je iden­ti­te­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.