Cr­na bu­duć­nost

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Sve vi­še mla­dih bez svjedž­be Pri­pad­ni­ci opor­be u Ber­li­nu na use­lja­va­nje struč­nih rad­ni­ka gle­da­ju tek kao na rješenje dru­gog re­da ko­jim bi se mo­glo bo­ri­ti pro­tiv ne­dos­tat­ka struč­ne rad­ne sna­ge. Za­mje­nik še­fa Klu­ba zas­tup­ni­ka So­ci­jal­de­mo­krat­ske stran­ke (SPD) Hu­ber­tus He­il ža­li se da sva­ke go­di­ne po 65.000 mla­dih na­pu­šta ško­lu bez za­vr­š­ne svje­dodž­be. On pod­sje­ća na kon­fe­ren­ci­ju o struč­noj rad­noj sna­zi od proš­le go­di­ne: “No na kon­fe­ren­ci­ji ni­je dan od­go­vor na pi­ta­nje ka­ko se su­oči­ti s iz­a­zo­vi­ma po­traž­nje za struč­nom rad­nom sna­gom u bu­duć­nos­ti”.

Pd

Tra­že­ni su

in­že­nje­ri, in­for­ma­ti­ča­ri i struč­nja­ci teh­nič­kih stru­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.