Pri­vat­no bo­lje, javno priz­na­ti­je

Stu­den­ti is­ti­ču kva­li­te­tu privatnih stu­di­ja, no mis­le da jav­na ima­ju ‘ja­če’ di­plo­me

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Oda­bir fa­kul­te­ta jed­na je od naj­važ­ni­jih ži­vot­nih od­lu­ka. Por­tal Edu­Cen­tar is­tra­žio je kak­va je kva­li­te­ta stu­di­ra­nja na pri­vat­nim i jav­nim fa­kul­te­ti­ma na vi­še od 800 stu­de­na­ta od ko­jih 61% stu­di­ra na jav­nom, a 39% na pri­vat­nom uči­li­štu.

Is­pi­ta­ni­ci ko­ji su oda­bra­li jav­ni fa­kul­tet, svoj iz­bor objaš­nja­va­ju fi­nan­cij­skim raz­lo­zi­ma i ne­dos­tat­kom privatnog uči­li­šta že­lje­nog us­mje­re­nja. Osim to­ga, sma­tra­ju da je di­plo­ma jav­nog fa­kul­te­ta još uvi­jek ja­ča na tr­ži­štu ra­da od di­plo­me privatnog uči­li­šta.

Bo­lja or­ga­ni­za­ci­ja

Is­pi­ta­ni­ci ko­ji su oda­bra­li privatna uči­li­šta, nji­ho­vu pred­nost vi­de u bo­ljoj or­ga­ni­zi­ra­nos­ti stu­di­ja, ma­njim gru­pa- ma i in­di­vi­du­al­nom pris­tu­pu pre­ma stu­den­ti­ma. Is­pi­ta­ni­ci sma­tra­ju da fa­kul­tet na ko­jem stu­di­ra­ju ni­je la­gan, no pos­to­je raz­li­ke u po­treb­nom vre­me­nu uče­nja za pro­laz­nu ocje­nu.

Stu­den­ti privatnih uči­li­šta (61%) sma­tra­ju da im je do­volj­no ma­lo uče­nja za pro­laz­nu ocje­nu i u pro­sje­ku se pri­pre­ma­ju tje­dan da­na (43%). Stu­den­ti jav­nih fa­kul­te­ta (59%) sma­tra­ju da im je po­treb­no dos­ta tru­da za pro­laz sto­ga se pri­pre­ma­ju i po ne­ko­li­ko tje­da­na (35%).

Po­nav­lja­nje aka­dem­ske go­di­ne noć­na je mo­ra sva­kog stu­den­ta. Čak 41% stu­de­na­ta s jav­nih fa­kul­te­ta po­nav­lja­lo je go­di­nu, dok je sa­mo pet pos­to njih na pri­vat­nim uči­li­šti­ma mo­ra­lo po­no­vo upisati go­di­nu. Glav­ni raz­log su lo­še pos­tav­lje­ni is­pit­ni ro­ko­vi, is­ti­če 82% is­pi­ta­ni­ka na pri­vat­nim te 46% is­pi­ta­ni­ka na jav­nim fa­kul­te­ti­ma.

Teh­nič­ka po­ma­ga­la

Stu­den­ti privatnih uči­li­šta za­do­volj­ni su svim as­pek­ti­ma stu­di­ra­nja, no iz­dva­ja­ju: teh­nič­ka po­ma­ga­la u nas­ta­vi (93%), ko­mu­ni­ka­ci­ju s pro­fe­so­ri­ma i pros­tor u ko­ji­ma se odr­ža­va nas­ta­va (92%). Ne­što ma­nje su za­do­volj­ni kva­li­te­tom prak­tič­ne nas­ta­ve (80%) i pri­pre­mom za ula­zak na tr­ži­šte ra­da (80%).

Naj­vi­še is­pi­ta­ni­ka kao glav­ne pred­nos­ti privatnog obra­zo­va­nja na­vo­di ko­mu­ni­ka­ci­ju s pro­fe­so­ri­ma i usva­ja­nje prak­tič­nih zna­nja. Iz­ra­že­na pred­nost je i dos­tup­nost li­te­ra­tu­re bu­du­ći da ve­ći­na stu­de­na­ta privatnih uči­li­šta ima pla­će­nu li­te­ra­tu­ru (61%).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.