Ula­ga­či na bur­zi že­le da im vo­de­ći lju­di kom­pa­ni­ja češ­će ot­kri­va­ju pla­no­ve

Na ZSE se pred­sta­vi­lo 7 tvrt­ki, svi se na­da­ju in­ten­ziv­ni­joj su­rad­nji s inves­ti­to­ri­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Su­sre­ti iz­me­đu inves­ti­to­ra i iz­da­va­te­lja na Za­gre­bač­koj bur­zi tre­ba­li bi bi­ti češ­ći, nji­ho­va su­rad­nja in­ten­ziv­ni­ja, a vi­še kom­pa­ni­ja s tr­ži­šta ka­pi­ta­la tre­ba­lo bi pred­stav­lja­ti svo­je pla­no­ve. Glav­na su to raz­miš­lja­nja inves­ti­to­ra ko­ji su proš­lo­ga tjed­na su­dje­lo­va­li na dru­gom otvo­re­nom inves­ti­cij­skom da­nu Za­gre­bač­ke bur­ze na ko­jem su pos­lo­va­nje ula­ga­či­ma pred­sta­vi­li Atlan­tic, Cro­atia osi­gu­ra­nje, HT, Ina, Kon­čar EI, Lu­ka Plo­če i Podravka. I inves­ti­to­ri i pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­ja sla­žu se da je ta ak­ci­ja bur­ze vri­jed­na hva­le te je do­bar po­če­tak in­ten­ziv­ni­je su­rad­nje su­di­oni­ka tr­ži­šta.

“Na još re­la­tiv­no ne­tran­s­pa­rent­nom hr­vat­skom tr­ži­štu ka­pi­ta­la tak­vi su­sre­ti mo­gu po­tak­nu­ti kom­pa­ni­je na pro­mje- nu i po­bolj­ša­nje pris­tu­pa pre­ma inves­ti­tor­skoj za­jed­ni­ci, na obos­tra­nu ko­rist”, sma­tra Da­vor Špo­ljar iz Er­ste ban­ke.

Inves­ti­to­re su, ka­že Lav Ber­n­fest, ana­li­ti­čar Hypa, naj­vi­še za­ni­ma­li planovi me­nadž­men­ta kom­pa­ni­ja. “Na­dam se da će slje­de­ći put bi­ti još vi- še os­vr­ta na stra­te­gi­ju i ra­zvo­ji sa­mih po­du­ze­ća i nji­ho­vih tr­ži­šta”, sma­tra Ber­n­fest. Bran­ko Gla­do­vić, čel­nik KD Inves­t­ment­sa, ka­že da bi bi­lo od­lič­no da se ne­što slič­no or­ga­ni­zi­ra na je­sen, ka­ko bi tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je ana­li­zi­ra­le ka­ko je proš­la tu­ris­tič­ka se­zo­na. “Ovo je hva­le vri­jed­na ini­ci­ja­ti­va ko­ja sva­ka­ko do­pri­no­si ra­zvo­ju na­šeg tr­ži­šta ka­pi­ta­la”, sma­tra Zo­ran Stan­ko­vić, pot­pred­sjed­nik Atlan­tic gru­pe za fi­nan­ci­je. Is­ti­če ka­ko ovo do­ga­đa­nje do­pri­no­si struk­tu­ri­ra­nim kon­tak­ti­ma iz­da­va­te­lja i inves­ti­cij­ske za­jed­ni­ce i pru­ža do­dat­nu mo­guć­nost inves­ti­to­ri­ma da se de­talj­ni­je upoz­na­ju s pos­lo­va­njem po­du­ze­ća ko­ja su im in­te­re­sant­na, ali i po­du­ze­ći­ma da ra­zu­mi­ju ko­ja su ključ­na po­dru­čja za­ni­ma­nja inves­ti­cij­ske za­jed­ni­ce.

U Hr­vat­skom te­le­ko­mu nam ka­žu ka­ko u ovak­vim do­ga­đa­nji­ma vi­de pri­li­ku za pred­stav­lja­nje pos­lo­va­nja, a pri­tom ima­ju pri­li­ku za ne­po­sred­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma i već pos­to­je­ćim di­oni­ča­ri­ma.

PXL

Pre­zen­ta­ci­ju je na ZSE odr­žao i čel­nik HT-a Ivi­ca Mu­dri­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.