Jav­ni dug Sr­bi­je do­seg­nuo 14,8 mi­li­jar­di eura

Obve­ze su­sjed­ne zem­lje u trav­nju su na­ras­le za 225 mi­li­ju­na eura, a pro­ra­čun­ski de­fi­cit sa­da iz­no­si 692 mi­li­ju­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Jav­ni dug Sr­bi­je u trav­nju je po­ve­ćan za 225 mi­li­ju­na eura pa je do­seg­nuo uku­pan iz­nos od 14,84 mi­li­jar­de eura, obja­vi­lo je ta­moš­nje Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja.

Iako pri­tom ni­je objav­ljen udio jav­no­ga du­ga u BDPu, zna se da je on na kra­ju si­ječ­nja iz­no­sio 44,5 pos­to pa se ite­ka­ko pri­bli­žio za­kon­skoj gra­ni­ci od 45 pos­to.

Ka­da je u pi­ta­nju pro­ra­čun­ski de­fi­cit, on za pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne iz­no­si 682,1 mi­li­ju­na eura s ob­zi­rom na to da su pri­ho­di bi­li 2,4 mi­li­jar­de eura, a ra­sho­di 3,15 mi­li­jar­di. I pri­je ne­go li su objav­lje­ni ovi po­da­ci, Fi­skal­ni sa­vjet Sr­bi­je obja­vio je dra­ma­tič­no upo­zo­re­nje u ko­jem se tvr­di da bi bez stro­gih mje­ra šted­nje zem­lja mo­gla ban­kro­ti­ra­ti.

Da bi se to spri­je­či­lo, bu­du­ćoj su vla­di pred­lo­ži­li da od­mah na­kon iz­bo­ra po­vu­če dva po­te­za. Pr­vi je za­mr­za­va- nje pla­ća i mi­ro­vi­na ove i idu­će go­di­ne, a dru­gi po­ve­ća­nje sto­pe PDV s pos­to­je­ćih 18 na 22 pos­to.

“Mo­gu­će je da BDP bu­de po­ve­ćan na 20 pos­to, ali u tom slu­ča­ju mi­ro­vi­ne i pla­će mo­ra­ju bi­ti sma­nje­ne za pet do šest pos­to”, po­ru­či­li su u Fi­skal­no sva­je­tu.

PD

Fi­skal­ni sa­vez po­zi­va na stro­gu šted­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.