Na­sdaq za od­šte­te

Vi­jes­ti spre­man PLA­TI­TI 40 mi­li­ju­na DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Inves­ti­to­ri­ma i tr­gov­ci­ma na bur­zi ko­ji su zbog gre­ške u sus­ta­vu pre­tr­pje­li gu­bit­ke pr­vo­ga da­na tr­go­va­nja di­oni­ca­ma Fa­ce­bo­oka bur­zov­ni ope­ra­ter Na­sdaq spre­man je pla­ti­ti 40 mi­li­ju­na do­la­ra. Ka­ko je doz­nao CNNMo­ney, Na­sdaq bi im gu­bit­ke na- dok­na­dio ta­ko da 13,7 mi­li­ju­na is­pla­ti u go­to­vi­ni, a os­ta­tak iz­no­sa od­no­si se na sma­nje­nje nak­na­da za tr­go­va­nje ošte­će­nim kli­jen­ti­ma bur­ze. No te­ško da će spo­me­nu­ta svo­ta za­do­vo­lji­ti sve ko­ji su os­ta­li za­ki­nu­ti zbog kom­pju­tor­ske po­gre­ške. Pre­ma sa­daš­njim pro­cje­na­ma ukup­na šte­ta pre­la­zi 200 mi­li­ju­na do­la­ra. Sa­mo je Knig­ht Ca­pi­tal, naj­ak­tiv­ni­ji tr­go­vac Fa­ce­boo- ko­vim di­oni­ca­ma u IPO-u, re­gu­la­to­ri­ma pri­ja­vio gu­bi­tak od oko 35 mi­li­ju­na do­la­ra. Osim to­ga, pro­tiv Na­sdaqo­va pla­na već se po­bu­ni­la i kon­ku­rent­ska bur­za NYSE. Tvr­de da bi sni­ža­va­nje nak­na­da za bur­zov­no tr­go­va­nje na­ni­je­lo ve­li­ku šte­tu kon­ku­ren­ci­ji. “Tim se pla­nom ci­je­lu in­dus­tri­ju pri­si­lja­va da na­dok­na­đu­je Na­sdaqo­ve pro­pus­te”, ka­žu u NYSE.

EPA

Fa­ce­bo­okov IPO do­nio je bur­zi ve­li­ke pro­ble­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.