Ne mo­že­mo pre­dvi­dje­ti KO­JI će OBLIK PO­PRI­MI­TI SVJET­SKO GOS­PO­DAR­STVO sa­mo iz či­nje­ni­ce da će Ki­na igra­ti važ­ni­ju ulo­gu

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

DA­NI RODRIK pro­fe­sor je me­đu­na­rod­ne po­li­tič­ke eko­no­mi­je na Har­var­du i au­tor knji­ge “Glo­ba­li­za­cij­ski pa­ra­doks: de­mo­kra­ci­ja i bu­duć­nost svjet­ske eko­no­mi­je” o vje­ro­jat­nos­ti­ma raz­no­li­kih sce­na­ri­ja uz iz­ra­čun nji­ho­vih pred­nos­ti i ne­dos­ta­ta­ka.

Slič­no to­me, za­mis­li­mo da smo des­pot u si­ro­maš­noj zem­lji. Ko­ji je naj­bo­lji na­čin da za­dr­ži­mo moć i spri­je­či­mo do­ma­će i stra­ne pri­jet­nje? Ho­će­mo li iz­gra­di­ti snaž­no gos­po­dar­stvo us­mje­re­no na iz­voz? Ili će­mo se okre­nu­ti unu­tra, na­gra­đi­va­ti vjer­ne pra­ti­te­lje i pri­ja­te­lje u voj­s­ci na­uš­trb svih os­ta­lih? Au­to­ri­ta­tiv­ni vla­da­ri Is­toč­ne Azi­je usvo­ji­li su pr­vu stra­te­gi­ju, a nji­ho­ve ina­či­ce na Bli­skom is­to­ku od­lu­či­le su se za dru­gu. Za­što? Jer su ima­li raz­li­či­ta po­ima­nja vlas­ti­tih in­te­re­sa.

Raz­mo­tri­mo ulo­gu Ki­ne u svjet­skom gos­po­dar­stvu. Ka­ko ona pos­ta­je ve­li­ka svjet­ska si­la, pred nje­zi­nim vo­đa­ma sto­ji od­lu­ka o to­me ka­kav me­đu­na­rod­ni sus­tav že­le. Mo­žda će oda­bra­ti ja­ča­nje pos­to­je­ćeg mul­ti­la­te­ral­nog re­ži­ma, ko­ji im je do­sad do­bro slu­žio. No, mo­žda će im bi­ti draži bi­la­te­ral­ni, ad hoc od­no­si ko­ji im omo­gu­ću­ju iz­vla­če­nje vi­še ko­ris­ti u tran­sak­ci­ja­ma s po­je­di­nim dr­ža­va­ma.

Ne mo­že­mo pre­dvi­dje­ti oblik ko­ji će svjet­sko gos­po­dar­stvo po­pri­mi­ti sa­mo iz či­nje­ni­ce da će Ki­na, pa ta­ko i nje­zi­ni in­te­re­si, po­če­ti igra­ti važ­ni­ju ulo­gu.

Pos­to­ji ci­je­li niz tak­vih pri­mje­ra. Što je naj­bo­lje za do­ma­ću po­li­tič­ku bu­duć­nost nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel? Da nas­ta­vi si­lom hra­ni­ti Grč­ku šted­njom po ci­je­nu još jed­nog res­truk­tu­ri­ra­nja du-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.