Po­li­tič­ke sta­vo­ve o to­me ŠTO JE PO­ŽELJ­NO I IS­PLA­TI­VO OBLI­KU­JE DUH VRE­ME­NA, eko­no­mis­ti u to­me ima­ju ve­li­ku moć

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

na druk­či­ji pris­tup, ulo­žit će u obu­ku za­pos­le­ni­ka, či­me će do­bi­ti pro­duk­tiv­ni­ju ba­zu rad­ne sna­ge ko­ja će bi­ti oda­ni­ja, pa će se i troškovi pro­izvod­nje sma­nji­ti. Sto­ga, tvrt­ka mo­že pos­ta­ti kon­ku­rent­ni­ja pu­tem ci­je­ne ili kva­li­te­te.

Već i sa­ma či­nje­ni­ca da vlas­ni­ci tvrt­ke ima­ju vlas­ti­te in­te­re­se go­vo­ri nam ne­što o to­me ko­ju će od dvi­je stra­te­gi­je pri­hva­ti­ti. Ono što u ko­nač­ni­ci odre­đu­je oda­bir tvrt­ke jest ci­je­li niz su­bjek­tiv­nih procjena

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.