Zbog eko­no­mis­ta po­li­ti­ča­ri vje­ru­ju Ka­ko je za ci­je­lo druš­tvo do­bro ONO ŠTO JE DO­BRO ZA WALL STRE­ET

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

ča­ri i re­gu­la­to­ri ra­zvi­li uvje­re­nje da je za cje­lo­kup­no druš­tvo do­bro ono što je do­bro za Wall Stre­et.

Eko­no­mis­ti vo­le te­ori­je pre­ma ko­ji­ma su or­ga­ni­zi­ra­ne in­te­res­ne sku­pi­ne ko­ri­jen svih za­la. No, u stvar­nom svi­je­tu ne mo­gu se ta­ko la­ko iz­mi­go­lji­ti od­go­vor­nos­ti za lo­še ide­je ko­je ne­ri­jet­ko po­tje­ču od njih. Jer s utje­caj­noš­ću do­la­zi i ve­li­ka od­go­vor­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.