Bil­la i Ho­fer do­ve­li 33.000 Aus­tri­ja­na­ca

Uz špe­ce­raj nu­de tu­ris­tič­ke aran­žma­ne tc­hi­bo/edus­c­ho

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK

Tu­ri­zam u tr­go­vi­na­ma Uz špe­ce­raj nu­de tu­ris­tič­ke aran­žma­ne

KNo­vi ka­nal pro­da­je mo­že nam dovesti dos­ta gos­ti­ju, pro­du­lji­ti se­zo­nu i poboljšati pro­mo­ci­ju, ka­žu u HTZ-u

up­ci aus­trij­sko­ga tr­go­vač­kog lan­ca Bil­la u Aus­tri­ji i Če­škoj te od­ne­dav­no aus­trij­sko­ga Ho­fe­ra osim špe­ce­ra­ja na bla­gaj­ni, ali i na nji­ho­vim web stra­ni­ca­ma, mo­gu upla­ti­ti tu­ris­tič­ki aran­žman. Iako su u nji­ho­voj po­nu­di na pr­vo­me mjes­tu Grč­ka, Špa­njol­ska, Tu­nis te sa­ma Aus­tri­ja, ali i eg­zo­tič­ne des­ti­na­ci­je, u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na i Hr­vat­ska je do­bi­la zna­ča­jan udjel u nji­ho­vu ukup­nom tu­ris­tič­kom pro­me­tu. Da ITS Bil­la, ina­če u vlas­niš­tvu Rewe gru­pe, te Ho­fer Re­isen ima­ju oz­bilj­ne na­mje­re u do­vo­đe­nju gos­ti­ju u Hr­vat­sku, po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da su ove go­di­ne uš­li u part­ner­stvo s Mi­nis­tar­stvom tu­riz­ma i Hr­vat­skom tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com (HTZ) te do­bi­li pot­po­ru u pro­gra­mu udru­že­nog ogla­ša­va­nja u pred­se­zo­ni i po­se­zo­ni.

Ran­ko Vlat­ko­vić, di­rek­tor pred­stav­niš­tva HTZ-a u Aus­tri­ji, is­ti­če da je ri­ječ o ka­na­li­ma ko­ji u Hr­vat­sku mo­gu dovesti zna­ča­jan broj gos­ti­ju i na­pra­vi­ti do­bru pro­mo­ci­ju des­ti­na­ci­je. “La­ni je ITS Bil­la u Hr­vat­sku do­veo 18 ti­su­ća aus­trij­skih put­ni­ka, a Ho­fer, ko­ji ra­di pre­ko agen­ci­je Eu­ro­to­urs, njih 15 ti­su­ća. To su zna­čaj­ne broj­ke. Tak­vi pro­daj­ni ka­na­li mo­gu nam po­mo­ći da pro­du­lji­mo se­zo­nu sa­mo ako ho­te­li­je­ri i os­ta­li su­bjek­ti u hr­vat­skom tu­riz­mu pre­poz­na­ju da su po­sri­je­di vr­lo iz­daš­ni ka­na­li pro­da­je”, objaš­nja­va Vlat­ko­vić te is­ti­če da je po­greš­na per­cep­ci­ja da je ri­ječ o kup­ci­ma ni­že plat­ne mo­ći.

“Po­sri­je­di je sred­nji sloj aus­trij­sko­ga druš­tva, lju­di ko­ji vr­lo do­bro fi­nan­cij­ski sto­je i mo­gu se­bi pri­ušti­ti kva­li­tet­ne tri ili če­ti­ri zvjez­di­ce. Tak­vi su gos­ti u sta­nju iz­van pan­si­ona na dan po­tro­ši­ti od 20 do 30 eura i nji­ma tre­ba pri­la­go­di­ti na­šu po­nu­du. Upra­vo taj sred­nji sloj mo­že nam iz­gra­di­ti pred­se­zo­nu i po­se­zo­nu, a to je naj­sla­bi­ja ka­ri­ka na­šeg tu­riz­ma. Iako se vo­li­mo hva­li­ti na­šim ho­te­li­ma s pet zvjez­di­ca, na­ve­de­ni part­ne­ri upo­zo­ra­va­ju nas da ima­mo pre­ma­len ka­pa­ci­tet”, objaš­nja­va Vlat­ko­vić.

Dvi­je ku­će o ko­ji­ma je ri­ječ ipak se raz­li­ku­ju u vr­sti po- Hr­vat­ska u tra­go­vi­ma Aus­trij­ska tvrt­ka Tc­hi­bo/ Edus­c­ho, ko­ja je pri­je 50-ak go­di­na kre­nu­la kao pro­izvo­đač ka­ve, a da­nas nu­di ši­rok asor­ti­man od do­njeg rub­lja do na­mje­šta­ja, još je je­dan od “aut­saj­de­ra” ko­ji su se ba­ci­li na tu­ri­zam. To se, na­rav­no, ne svi­đa ve­li­kim tu­ro­pe­ra­to­ri­ma po­put Sprin­ge­ra i Gru­be­ra. Svjes­ni su pred­nos­ti tr­go­vač­kih la­na­ca, ko­ji ne­ma­ju do­dat­ne tro­ško­ve za pro­ši­re­nje svo­je dje­lat­nos­ti, jer im ne tre­ba­ju sku­pa pro­daj­na mjes­ta. I Tc­hi­bo/Edus­c­ho u svo­ju je po­nu­du uveo Hr­vat­sku, no za­sad pro­da­je sa­mo šest aran­žma­na. nu­de. Dok ITS Bil­la, ko­ja ima vi­še is­kus­tva u tak­vom pos­lo­va­nju (na tr­ži­štu je od kra­ja 90ih), ide na ne­što vi­ši sloj druš­tva, a spe­ci­ja­li­zi­ra­na je za obi­telj­ski od­mor, bli­že avi­odes­ti­na­ci­je te auto­des­ti­na­ci­je u Aus­tri­ji i re­gi­ji, Ho­fer nu­di ne­što jef­ti­nje aran­žma­ne i ide na ve­će vo­lu­me­ne.

Iako je Agro­kor ušao u vlas­niš­tvo Adri­ati­ca.ne­ta te du­bro­vač­ke agen­ci­je Gu­li­ver, upu­će­ni ne sma­tra­ju da bi Kon­zum mo­gao u Hr­vat­skoj ra­di­ti ono što Bil­la ra­di u Aus­tri­ji, iz is­tih raz­lo­ga zbog ko­jih Bil­la ni­je u Hr­vat­skoj ra­zvi­la svo­ju tu­ris­tič­ku dje­lat­nost.

“Osim što na­ši za­ko­ni pro­pi­su­ju ma­lo stro­že uvje­te za agen­cij­sku pro­da­ju tu­ris­tič­kih pro­izvo­da, na­še tr­ži­šte ni­je atrak­tiv­no. U Hr­vat­skoj tre­nu­tač­no u ino­zem­s­tvo pu­tu­je tek sva­ki če­t­vr­ti gra­đa­nin, dok u Aus­tri­ji, Slo­ve­ni­ji, Nje­mač­koj sva­ki sta­nov­nik u pro­sje­ku pu­tu­je jed­nom go­diš­nje”, ka­že Ivan Puk­šar, pred­sjed­nik Upra­ve Kom­pa­sa Za­greb.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.