HR­VAT­SKE VO­DE: ne­ma nas pre­vi­še, da­pa­če

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na dan ka­da na nji­ho­vu we­bu tre­ba iz­a­ći jav­ni na­tje­čaj Hr­vat­skih vo­da ko­jim tra­že šest no­vih di­rek­to­ra vod­no­gos­po­dar­skog odje­la do­no­si­mo objaš­nje­nje ko­je smo do­bi­li iz ure­da ge­ne­ral­no­ga di­rek­to­ra Ivi­ce Pli­ši­ća. U pri­jaš­njim se go­di­na­ma, ka­žu, sma­njio broj rad­ni­ka, a sa­da će se, zbog pro­je­ka­ta ve­za­nih uz pro­ved­bu EU vod­nih di­rek­ti­va, za­poš­lja­va­ti i no­vi, dok će se dio pos­to­je­ćih pre­ba­ci­ti na te za­dat­ke. “U idu­ćem raz­dob­lju oče­ku­je­mo da ne­će bi­ti ot­pu­šta­nja i vi­ška rad­ni­ka”, sto­ji u od­go­vo­ru. Na pi­ta­nje za­što me­đu pos­to­je­ćim ka­drom ne na­đu no­ve di­rek­to­re iz Vo­da od­go­va­ra­ju ka­ko ne is­klju­ču­ju mo­guć­nost da se na na­tje­čaj pri­ja­vi net­ko tko već ra­di u tvrt­ki. Pret­pos­tav­ka je da je u tom po­du­ze­ću 100-ti­njak lju­di vi­šak.

Pixsell

Ivi­ca Pli­šić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Hr­vat­skih vo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.