Grad­ski bi­cik­li iz in­ku­ba­to­ra

Sus­tav su u po­du­zet­nič­kom in­ku­ba­to­ru Bi­os iz­ra­di­le osječ­ke tvrt­ke: Ca­pri­olo je pro­izveo bi­cik­le, a mla­di in­for­ma­ti­ča­ri iz Ad­co­na ra­zvi­li su sof­tver

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - MARIJA LJU­BI­ČIĆ/VLM

NGrad Osi­jek ulo­žio je 180.000 ku­na u pro­jekt ko­ji s part­ne­ri­ma vo­di i ra­zvi­ja po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor Bi­os

akon go­di­nu da­na ra­zvo­ja pro­to­ti­pa sus­ta­va grad­skog jav­nog bi­cik­la po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor Bi­os, od sre­di­ne ovog mje­se­ca, se­dam će bi­ci­ka­la pre­pus­ti­ti gra­đa­ni­ma Osi­je­ka na dalj­nje tes­ti­ra­nje kroz javno ko­ri­šte­nje. Na­ime, Grad Osi­jek je u pro­jekt pod na­zi­vom Bi­cOs, ko­ji vo­di i ra­zvi­ja po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor Bi­os sa svo­jim part­ne­ri­ma, ulo­žio 180.000 ku­na. Vo­di­telj pro­jek­ta Be­la Iko­tić pri­sje­ća se za Pos­lov­ni dnev­nik:

“Kad smo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ta­daš­nji do­gra­do­na­čel­nik Osi­je­ka a da­nas mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­no­ga ure­đe­nja Ivan Vr­do­ljak i ja doš­li na ide­ju po­kre­nu­ti sus­tav jav­no­ga grad­skog pri­je­vo­za bi­cik­li­ma, pr­vo smo tra­ži­li po­nu­de iz ino­zem­s­tva, iz ze­ma­lja ko­je tak­ve sus­ta­ve ko­ris­te go­di­na­ma. No jed­na sta­ni­ca, ko­ja sa­dr­ži bi­cikl, sta­lak za bi­cikl, elek­tro­ni­ku, od­nos­no sus­tav ot­klju­ča­va­nja i za­klju­ča­va­nja te sof­tver ko­ji sve to kon­tro­li­ra i po­ve­zu­je, košta oko 5000 eura. Za­to smo od­lu­či­li sa­mi ra­zvi­ti sus­tav ka­ko bi­smo znat­no smanjili tro­ško­ve i omo­gu­ći­li gra­đa­ni­ma Osi­je­ka im­ple­men­ti­ra­nje ovak­vog sus­ta­va.”

Pr­vi pro­to­tip, ka­že Iko­tić, ko­štao ih je oko 1200 eura po sta­ni­ci. Tes­ti­ra­li su ga go­di­nu da­na ka­ko bi pro­šao kroz sva go­diš­nja do­ba i što vi­še pro­ble­ma­tič­nih si­tu­aci­ja.

“Pro­to­tip je imao dos­ta ne­dos­ta­ta­ka. Bio je pre­glo­ma­zan pa smo ga smanjili, a una­pri­je­di­li smo i me­ha­nič­ku bra­vu, plas­tič­ne stal­ke ko­ji ni­su mo­gli iz­dr­ža­ti pre­vi­so­ke ljet­ne temperature. Ta­ko je nas­tao sa­daš­nji pro­to­tip ko­ji ima elek­tro­mag­net­sku bra­vu, na­pred­ni­ji sus­tav ko­mu­ni­ci­ra­nja i mno­go je jed­nos­tav­ni­ji za ko­ri­šte­nje i odr­ža­va­nje”, ka­že Iko­tić i do­da­je da su do­dat­no sni­zi­li tro­ško­ve pro­izvod­nje po sta­ni­ci.

Cje­lo­kup­ni sus­tav Bi­os je ra­zvio s osječ­kim tvrt­ka­ma me­đu ko­ji­ma Iko­tić is­ti­če Ca­pri­olo, ko­ja je pro­izve­la bi­cik­le, i Ad­con, mla­du in­for­ma­tič­ku fir­mu ko­ja je ra­zvi­la sof­tver.

“Je­dan pun­kt s bi­cik­li­ma bit će u Tvr­đi, sta­roj grad­skoj jez­gri u ko­joj su broj­ne sred­nje škole, a dru­gi na glav­nom tr­gu. Gra­đa­ni će mo­ći ko­ris­ti­ti bi­cik­le na­kon što pot­pi­šu op­će uvje­te ko­ri­šte­nja pro­to­ti­pa jav­nih grad­skih bi­ci­ka­la, na os­no- vu ko­jih će do­bi­ti elek­tron­sku kar­ti­cu. Ra­ču­nal­ni sus­tav evi­den­ti­rat će sva­ko za­du­že­nje i po­vrat bi­cik­la u sta­ni­cu“, objaš­nja­va Iko­tić.

Gra­đa­ni će sus­tav tes­ti­ra­ti do je­se­ni, kad će Bi­os iz­ra­ču­na­ti pro­jek­ci­ju tro­ško­va ko­ri­šte­nja i odr­ža­va­nja sus­ta­va te ga pre­da­ti gra­du kao inves­ti­to­ru.

“Ova­kav sus­tav poz­nat je u mno­gim zem­lja­ma Eu­ro­pe. Uz čla­na­ri­ne, fi­nan­ci­ra se i ogla­ša­va­njem na bi­cik­li­ma te sta­ni­ca­ma za nji­hov pri­hvat. Uz eko­nom­ske raz­lo­ge po­kre­ta­nja pro­jek­ta, že­li­mo po­ve­ća­ti i svi­jest o zdra­vi­jem pri­je­vo­zu te po­tak­nu­ti ko­ri­šte­nje al­ter­na­tiv­nih na­či­na pri­je­vo­za“, za­klju­ču­je Iko­tić.

Be­la Iko­tić, vo­di­telj pro­jek­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.