Eufo­ri­ja pri­pre­ma po­du­zet­ni­ke za ula­zak u Europ­sku uni­ju

Pr­vi skup po­sve­ćen je pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb Ove sri­je­de u Za­gre­bu po­či­nje pr­va od 16 kon­fe­ren­ci­ja na­mi­je­nje­nih po­du­zet­ni­ci­ma ka­ko bi se što bo­lje pri­pre­mi­li za ula­zak Hr­vat­ske u Europ­sku uni­ju. Pro­jekt na­zvan Eufo­ri­ja pri­pre­man je i or­ga­ni­zi­ran u su­rad­nji Cen­tra za me­đu­na­rod­ni ra­zvoj (CID), Udru­ge Hr­vat­ski iz­voz­ni­ci i TF Mar­ke­tin­ga. Pr­va jed­nod­nev­na kon­fe­ren­ci­ja obra­ća se pre­ra­đi­vač­koj in­dus­tri­ji, a sva­ko­ga mje­se­ca kon­fe­ren­ci­ja će bi­ti po­sve­će­na dru­goj sek­tor­skoj te­mi, po­put po­ljo­pri­vre­de, tran­s­por­ta, ener­ge­ti­ke, oko­li­ša, po­re­za, ca­ri­na i vanj­ske tr­go­vi­ne, tu­ri­za­ma, kul­tu­re, i slič­no. Struč­nja­ci, ovis­no o ko­jem je sek­to­ru ri­ječ, upoz­nat će su­di­oni­ke s pro­mje­na­ma u pos­lo­va­nju ko­je do­no­si pris­tu­pa­nje EU, ka­ko se za njih pri­pre­mi­ti, što se gu­bi s gu­bit­kom CEFTA-e, ka­ko svoj pro­izvod ili us­lu­gu pri­la­go­di­ti EU tr­ži­štu, ka­ko os­no­va­ti po­druž­ni­cu u EU i još mno­go to­ga. Na otva­ra­nju pro­jek­ta bit će na­zo­čan go­to­vo ci­je­li vrh Vla­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.