Zbog Ki­ne sam bo­les­no opre­zan i kod ku­će

Pro­ći će Da Ki­na i ni­je re­za­la ka­ma­tu, da ima raz­lo­ga za si­lan op­ti­mi­zam, a da je po mo­me, S&P 500 bio bi na cca 770, P/E 7. Sa­vjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ki­na je sre­za­la ka­ma­tu, a ja sam se sje­tio što­sa o ocu ko­ji si­nu os­tav­lja dvi­je omot­ni­ce. Pr­vu ne­ka otvo­ri u naj­go­rim da­ni­ma ži­vo­ta. Pi­še, pro­ći će. Dru­gu ne­ka otvo­ri na vr­hu svi­je­ta. Pi­še, i to će pro­ći. Ki­ni­no re­za­nje ka­ma­te shva­ćam kao opas­nost da će i to pro­ći.

Na je­zi­ku mo­je – sa­vjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao – kon­zer­va­tiv­nos­ti, sla­be vje­ro­jat­nos­ti da ću išta pla­ti­ti vi­še od 7-8 EBITDA, ili P/E 7-8, ovo re­za­nje ka­ma­te mo­ju pa­ra­no­ju po­mi­če na po­ja­čan oprez i pri pla­ća­nju 4-5 EBITDA ili P/E 4-5.

Po­hle­pa i po­vje­re­nje

Ot­ka­ko vi­še ne vje­ru­jem ni za­pos­le­ni­ci­ma us­ta­no­va ko­ji­ma je po­vje­re­nje ama baš sve što ima­ju, vje­ru­jem sa­mo u na­po­re ge­ne­ra­ci­ja da ne­što stvo­re. U male obrt­ni­ke ko­ji se us­ta­ju u pet, vin­ski gu­laš do­ruč­ku­ju u šest, a on­da ci­je­la obi­telj do mra­ka ra­di s krat­kom pa­uzom za ru­čak. Po­bje­đu­ju li, za­pos­le i ne­ko­ga tko im ni­je rod, idu­ća ge­ne­ra­ci­ja ide na fa­kul­tet... Mo­že se re­ći da inves­ti­ram u skla­du sa svo­jim vje­ro­va­njem, ali i da čo­vjek mo­jih uvje­re­nja za­pra­vo ne­ma što tra­ži­ti na tr­ži­štu ka­pi­ta­la.

Je­dan od mo­jih pri­ja­te­lja je ki­seo jer tr­ži­šte od ko­je­ga je, sma­tra, jef­ti­no ku­pio sad ne­će pla­ti­ti 50 ili 100 pos­to vi­še. Na­po­mi­njem da će­mo se naj­bo­lje sla­ga­ti ako sve što sli­je­di bu­de­te sma­tra­li naj­mrač­ni­jim nav­la­če­njem. Ne nav­la­čim, ali naj­bo­lje će­mo se sla­ga­ti mis­li­te li da je sve što sli­je­di pu­ko nav­la­če­nje.

Dak­le, ša­lim se s njim da je moj ide­al umjes­to ma­log obr­ta po­sje­do­va­ti ko­ma­dić mul­ti­na­ci­onal­ke ili na­ci­onal­ke. Umjes­to da je mo­ja obi­telj pri­je sto go­di­na us­ta­ja­la u pet uju­tro i vin­ski gu­laš do­ruč­ko­va­la u šest, pa stvo­ri­la od­lič­nu kom­pa­ni­ju, net­ko dru­gi je to oba­vio.

Eto, dje­lo­mič­no zbog ljud­ske po­hle­pe i stra­ha, dje­lo­mič­no zbog pos­to­ja­nja lju­di ko­ji­ma je po­vje­re­nje baš sve, us­pio sam se po ci­je­ni ko­ju sma­tram po­volj­nom do­mo­ći ko­ma­di­ća spo­sob­nos­ti da se od nu­le na­pra­vi ne­što. I, ne tra­žim vi­še. Ako su ke ne­efi­kas­nog do­ma­ćeg tr­ži­šta, a iz mno­gih tr­go­va­nja iš­či­ta­va­ju­ći i ja­ke sum­nje u pro­na­la­zak ve­ćih op­ti­mis­ta, slo­bo­dan sam se ša­li­ti na­vo­de­ći dio is­ti­ne ko­ji mi od­go­va­ra, Vi­ro je žu­panj­sku fir­mi­cu pla­tio P/S 1,7 (tre­nut­ni P/S Vi­ra ma­nji je od 0,5). Bis­te li mi za­mje­ri­li da pre­šu­tim ka­ko je Vi­ro tu fir­mi­cu pla­tio P/B 1,1 (ko­li­ki je ot­pri­li­ke tre­nut­ni P/B Vi­ra)?

Su­šti­na je da on i ja ima­mo Vi­ro, i ko­li­ko god nam di­vi­den­da bi­la do­volj­na, od­go­va­ra­lo bi nam da lju­di ne mo­ra­ju zem­lji­šta, sta­no­ve, di­oni­ce, pa i bu­bre­ge, da­va­ti za kruh i mli­je­ko, ne­go da pre­pla­te na­še pa­pi­re.

A za 10, 20 go­di­na...

Ki­na je sre­za­la ka­ma­tu, i ma­lo se bo­jim da bih u ne­da­le­koj bu­duć­nos­ti opet mo­gao či­ta­ti o pre­li­je­va­nju s is­to­ka i za­pa­da na Hr­vat­sku. Ali, da i ne­ma Ki­ne i ka­ma­te, što se me­ne ti­če, da ima raz­lo­ga za sil­ni op­ti­mi­zam S&P 500 bio bi na cca 770, dok Her­ba­li­fe da­nas ne bih pla­tio vi­še od 24 do­la­ra (ne zbog Ein­hor­na, ne­go za­to što sam pri­je dvi­je go­di­ne zbog mo­men­ta pre­uzeo strašan ri­zik, a da­nas to ne bih).

Ne oče­ku­jem da će mo­je ho­bi­je, u ko­ji­ma imam 50 do 100 pos­to, net­ko pla­ti­ti 100 go­diš­njih do­bi­ti, pa ne oče­ku­jem ni da net­ko pre­pla­ti mo­je di­oni­ce. Ali, dok uju­tro us­ta­jem i do­ruč­ku­jem zob i sok, svi­đa mi se svi­jest da sam suv­las­nik kom­pa­ni­ja či­ji se rad­ni­ci us­ta­ju u pet uju­tro i do­ruč­ku­ju što već do­ruč­ku­ju, svi­đa mi se na­da da će za de­set ili dva­de­set go­di­na net­ko kon­zer­va­ti­van i pa­ra­no­ičan kao ja mo­je di­oni­ce pla­ti­ti 5-7 EBITDA, ali znat­no vi­še ne­go što sam ih ja pla­tio, znat­no vi­še ne­go što bih za­ra­dio da sam no­vac dr­žao u ban­ci.

Ne mo­gu odo­lje­ti šan­si da dru­gi i vo­de po­sao i ra­de umjes­to me­ne bo­lje ne­go što bih ja to mo­gao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.