Da­vor Pa­taf­ta ne že­li iz­a­ći iz NO-A ACI-JA

Vlas­nik gru­pe T7 sum­nja da ga mi­ču zbog su­ko­ba s Ča­či­ćem

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DANIJELA JOZIĆ/VLM

Na­kon što je Vla­da u svib­nju pred­lo­ži­la da se iz Nad­zor­nog od­bo­ra ACI-ja, iz­me­đu os­ta­lih, mak­ne i Da­vor Pa­taf­ta, va­ra­ždin­ski po­du­zet­nik i vlas­nik gru­pe T7, on je uoči Skup­šti­ne di­oni­ča­ra te na­utič­ke tvrt­ke za­ka­za­ne za 20. lip­nja pod­nio pro­tu­pri­jed­log i tra­ži da i da­lje os­ta­ne u tom ti­je­lu.

Pri­jed­log Pa­taf­ti­ne tvrt­ke Pat­ting, vlas­ni­ce 6,92 pos­to ACI-ja, objav­ljen je u po­ne­dje­ljak na bur­zi. “Pat­ting je di­oni­čar ACI-ja već vi­še od 10 go­di­na, u Nad­zor­nom od­bo­ru sam šest go­di­na. Zas­tu­pam i in­te­re- se ma­lih di­oni­ča­ra či­ji se udje­li kre­ću iz­me­đu 12 i 15 pos­to. Pu­no smo ko­ris­nog na­pra­vi­li za ACI, što se i vi­di pre­ma re­zul­ta­tu tvrt­ke”, re­kao nam je Da­vor Pa­taf­ta na­po­mi­nju­ći da mu man­dat u NO-u tra­je do 2015. go­di­ne. “Ra­zo­ča­ra­ni smo jer ni mi ni ma­li di­oni­ča­ri ne sme­ta­mo dr­ža­vu u ACI-ju, ali je­smo kon­trol­ni me­ha­ni­zam, što oči­to ne­ko­me ne od­go­va­ra”, ka­že. Na pi­ta­nje je li nje­go­vo mi­ca­nje povezano sa su­ko­bom ko­ji ima s pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de Ra­di­mi­rom Ča­či­ćem, ka­že: “Poz­na­to je da smo nas dvo­ji­ca u kon­flik­tu. No ako je to raz­log, on­da je ri­ječ o ne­lo­gič­noj i ne­pos­lov­noj od­lu­ci. U ACI sam ula­gao kad nit­ko ni­je vje­ro­vao u tu tvrt­ku i kad su svi iz nje bje­ža­li. Bio sam vr­lo ak­ti­van i na skup­šti­na­ma i na sjed­ni­ca­ma NO-a. U ACI je po­s­ljed­njih go­di­na ulo­že­no vi­še od 200 mi­li­ju­na ku­na.” Tvrt­ka Pat­ting ima 7685 di­oni­ca ACI-ja, što je pre­ma ju­če­raš­njoj vri­jed­nos­ti na bur­zi pa­ket od 18,5 mi­li­ju­na ku­na. Ina­če, zbog skla­pa­nja sum­nji­vih ugo­vo­ra s Gra­dom Va­ra­ždi­nom Pa­taf­tu i biv­še­ga gra­do­na­čel­ni­ka Iva­na Če­ho­ka sum­nji­či USKOK iako op­tuž­ni­ce još ni­su po­dig­nu­te.

PXL

D. Pa­taf­ta, va­ra­ždin­ski po­du­zet­nik, vlas­nik gru­pe T7

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.