HOLY POD­NI­JE­LA PRI­JA­VU dorh-u

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tri­ca za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de na od­la­sku Mi­re­la Holy pre­da­la je DORH-u kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv ne­poz­na­tog po­či­ni­te­lja zbog po­vre­de us­tav­nog pra­va na pri­vat­nu ko­res­pon­den­ci­ju. Sum­nja da je u obja­vu pre­pi­ske iz­me­đu nje i še­fa Upra­ve HŽ-a Re­nea Val­či­ća bi­la umi­je­ša­na osob­na glas­no­go­vor­ni­ca Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, ka­ko je obja­vio Tpor­tal. Dan pri­je obja­ve ma­ila u ko­jem je ur­gi­ra­la da nje­zin stra­nač­ki ko­le­ga Val­čić ne ot­pus­ti su­pru­gu Go­ra­na Ma­zi­je, čla­na Sa­vje­ta za za­šti­tu oko­li­ša SDP-a, ka­že da ju je na­zva­la poz­na­ni­ca An­ki­ce Ma­mić i rek­la joj da se spre­ma na­pad na nju na HTV-u, te da će pri­log obja­vi­ti no­vi­nar Siniša Ko­va­čić. Dan pos­li­je on je obja­vio sadržaj ma­ila, a Holy tvr­di da s njom uop­će ni­je raz­go­va­rao već s An­ki­com Ma­mić.

PXL

M. Holy do­vez­la se do DORH-a na mo­to­cik­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.