Pro­pa­la ak­vi­zi­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­va­čić htio i Ra­dio 101 Tvrt­ke ko­je kon­tro­li­ra Ju­ra Hr­va­čić do­bro pos­lu­ju, a la­ni je jed­na od njih – pro­duk­cij­ska ku­ća Me­dia ser­vis – po­nu­di­la 15 mi­li­ju­na ku­na za za­gre­bač­ki Ra­dio 101. Iako naj­bo­lja, ta je po­nu­da od­lu­kom Vi­je­ća za elek­tro­nič­ke me­di­je od­bi­je­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.