Na­po­kon na­tje­čaj za sa­vjet­ni­ke u pro­da­ji HPB-A i Cro­atia osi­gu­ra­nja

Mi­nis­tar Li­nić za ovaj tje­dan naj­a­vio pr­vi ko­rak u pri­pre­mi dvi­ju pri­va­ti­za­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JA­DRAN­KA DOZAN

DU­tr­žak od ve­ćin­skog pa­ke­ta CO-a mo­gao bi bi­ti oko 2 mi­li­jar­de ku­na, a od 51-pos­tot­nog udje­la u HPB-u oko 750 mi­li­ju­na ku­na

vi­je pri­va­ti­za­ci­je ko­je je Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća naj­a­vi­la na sa­mom po­čet­ku svog man­da­ta na­po­kon će se, či­ni se, po­mak­nu­ti s mr­tve toč­ke. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić je gos­tu­ju­ći na Hr­vat­skom ra­di­ju re­kao ka­ko “već ovog tjed­na” pre­ma Vla­di idu pri­jed­lo­zi za jav­ni na­tje­čaj za iz­bor sa­vjet­ni­ka u pri­va­ti­za­ci­ji Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke i Cro­atia osi­gu­ra­nja.

Pri­želj­ku­ju se do­ma­ći kup­ci

Ho­će li i u ko­joj mje­ri na­kon tog pro­ce­sa os­ta­ti u ru­ka­ma do­ma­ćih inves­ti­to­ra, to ovi­si o nji­ho­vu in­te­re­su, ka­že, do­da­ju­ći da do­ma­ćih tvrt­ki ko­je do­bro pos­lu­ju i ko­je bi mo­gle po­ka­za­ti za­in­te­re­si­ra­nost sva­ka­ko ima. Bu­du­ći da je “fi­nan­cij­ski sek­tor uvi­jek in­te­re­san­tan”, mi­nis­tar je uvje­ren da će se to i po­ka­za­ti u pos­tup­ku pri­va­ti­za­ci­je, priz­na­ju­ći otvo­re­no da bi Vla­da ra­do da pri­va­ti­za­ci­ja HPB-a pri­vu­če i no­vac mi­ro­vin­skih fon­do­va kao i da ih nas­to­je za­in­te­re­si­ra­ti za to da uđu svo­jim ka­pi­ta­lom u ban­ku i pre­uz­mu od­go­vor­nost za uprav­lja­nje. S dru­ge stra­ne, ve­za­no uz Cro­atia osi­gu­ra­nje, za ko­je se već du­že vri­je­me na­ga­đa o ro­vinj­skom Adri­su kao iz­gled­nom kup­cu, Li­nić ka­že ka­ko za nj pos­to­ji “ve­oma iz­ra­žen in­te­res inves­ti­to­ra i iz­van Hr­vat­ske”. Pot­cr­tao je još jed­nom da tre­ba shva­ti­ti da je to smjer ko­jim se mo­ra ići jer “em nam tre­ba no­vac u pro­ra­ču­nu, em je vri­je­me da po­li­ti­ka pres­ta­ne ima­ti upli­va u re­zul­ta­te” tvrt­ki ko­je pos­lu­ju na tr­ži­štu.

Rok sa­vjet­ni­ci­ma 2 mje­se­ca?

U do­ma­ćim fi­nan­cij­skim kru­go­vi­ma pak mno­gi će re­ći ka­ko je mo­žda i važnija od dr­žav­nog utr­ška po­ru­ka ko­ju Vla­da ša­lje, pri­je sve­ga pre­ma me­đu­na­rod­nim ogra­ni­za­ci­ja­ma i rej­ting agen­ci­ja­ma u po­gle­du fi­nan­ci­ra­nja i us­mje­re­nos­ti na sma­nje­nje dr­žav­nog udje­la u gos­po­dar­stvu. No, po­ten­ci­jal­ni utr­žak od pro­da­je ve­ćin­skog pa­ke­ta di­oni­ca CO-a (za ko­ji se sma­tra da bi mo­gao bi­ti oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na), kao i po­ten­ci­jal­ni pri­hod od 51-pos­tot­nog udje­la u HPB-u (ko­ji bi mo­gao iz­no­si­ti pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma oko 700 mi­li­ju­na ku­na) ipak su res­pek­ta­bil­ni iz­no­si.

Ka­da bi se, na­kon što se oda­be­ru sa­vjet­ni­ci ko­ji bi dr­ža­vi tre­ba­li iz­ni­je­ti os­nov­ne pro­jek­ci­je i op­ti­mal­ni mo­del, mo­gli oče­ki­va­ti i sa­mi pri­va­ti­za­cij­ski na­tje­ča­ji, za­sad je te­ško re­ći. No, na­vod­no je mi­nis­tar Li­nić u raz­go­vo­ri­ma s ne­kim in­te­re­sen­ti­ma za sa­vjet­nič­ki po­sao re­kao ka­ko oče­ku­je pro­jek­ci­je i pri­jed­lo­ge za oko dva mje­se­ca.

Dr­ža­va bi mo­gla za njih ubra­ti 2,7 mi­li­jar­di ku­na

PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.