Vi­di­te da se mo­že, po­ru­čio pre­mi­jer

Na­kon ste­ča­ja po­kre­nu­ti po­go­ni Se­ges­ti­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dru­gi put u man­da­tu, pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Radimir Ča­čić po­sje­ti­li su Si­sak. Za raz­li­ku od pr­vog po­sje­ta tek uga­še­noj Že­lje­za­ri, u po­ne­dje­ljak su Mi­la­no­vić i Ča­čić obiš­li tvrt­ku Se­ges­ti­ca 1919, u ko­joj su na­kon okon­ča­nja ste­ča­ja po­nov­no po­kre­nu­ti po­go­ni pro­izvod­nje i pa­ki­ra­nja octa.

Pri­je če­tr­na­est mje­se­ci Se­ges­ti­cu je na šes­toj draž­bi pre­uzeo Ba­del, no ne Ba­del 1862, onaj ko­ji je tre­nut­no u vlas­niš­tvu dr­ža­ve, ne­go Ba­del iz Se­sve­ta, ko­ji pro­izvo­di pri­mar­no ocat, a na či­jem su če­lu An­te To­do­rić i Ivan Vuč­ko­vić.

Ka­ko je pred­stav­lje­no ti­je­kom ju­če­raš­njeg po­sje­ta po- go­ni­ma Se­ges­ti­ce, no­vi vlas­nik u Si­sak nas­to­ji pre­se­li­ti pro­izvod­nju u pos­to­je­ćim tvor­nič­kim pros­to­ri­ma u Se­se­ve­ta­ma po­kraj Za­gre­ba.

Na lo­ka­ci­ji u Si­sku, na­ime, pre­se­lje­ni su pro­izvod­ni ka­pa­ci­te­ti za pro­izvod­nju octa iz Se­sve­ta, te je pro­izvod­ni ka­pa­ci­tet Se­ges­ti­ce ti­me uve­ćan za tri pu­ta na ra­zi­nu od ukup­no 20 mi­li­ju­na li­ta­ra octa go­diš­nje pro­izvod­nje. Sta­pa­nje Ba­de­la i Se­ges­ti­ce u seg­men­tu bran­da pra­ti i si­ner­gi­ja u pro­da­ji ro­be, ko­ja se već sa­da pla­si­ra zna­čaj­no u iz­voz, oko 26 pos­to, i to po­gla­vi­to na re­gi­onal­nom tr­ži­štu od Slo­ve­ni­je do BiH i Ma­ke­do­ni­je. Ba­del je u pre­uzi­ma­nje i po­nov­no za­živ­lja­va­nje Se­ges­ti­ce ulo­žio oko 30 mi­li­ju­na ku­na, a u po­go­ni­ma ko­je su ju­čer obiš­li pre­mi­jer i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de, za­pos­le­no je oko 40 rad­ni­ka.

Za­do­volj­stvo vi­đe­nim u Se­ges­ti­ci ni­je skri­vao pre­mi­jer Mi­la­no­vić.

“Ova je pri­ča sa Si­skom po­uč­na jer po­ka­zu­je što dr­ža­va mo­že i mo­ra po­du­ze­ti, a što mo­ra sam pri­vat­ni sek­tor. Si­sak je go­di­na­ma bio grad u pro­ble­mi­ma i pu­no je to­ga u nje­mu pro­pa­lo, pa se ta­ko či­ni­lo i sa Se­ges­ti­com. Ali, upra­vo pri­mjer te pre­hram­be­ne in­dus­tri­je, a sa­da je to i u slu­ča­ju Že­lje­za­re, po­ka­zu­ju što je mo­gu­će u si­ner­gi­ji dr­ža­ve i privatnog sek­to­ra”, ko­men­ti­rao je pre­mi­jer Mi­la­no­vić.

PD

Pred­stav­ni­ci Vla­de dru­gi put u Si­sku, ovo­ga pu­ta u Se­ges­ti­ci 1919

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.