Bez pos­la 306.056 lju­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kra­jem

svib­nja ove go­di­ne u evi­den­ci­ji Hr­vat­sko­ga za­vo­da za za­poš­lja­va­nje (HZZ) bi­lo je pri­jav­lje­no 306.056 ne­za­pos­le­nih oso­ba, obja­vi­li su iz HZZ-a. U us­po­red­bi s trav­njem ove go­di­ne broj ne­za­pos­le­nih sma­njio se za 5,5 pos­to ili 17.666 oso­ba, a u od­no­su na lanj­ski svi­banj broj ne­za­pos­le­nih ve­ći je za 2,5 pos­to ili 7337 oso­ba. U ukup­no­me bro­ju ne­za­pos­le­nih že­ne či­ne 52,9 pos­to (161.895 oso­ba), a mu­škar­ci 47,1 pos­to (144.161 oso­ba). S ob­zi­rom na dob­nu struk­tu­ru, naj­vi­še ne­za­pos­le­nih je “u raz­re­du” od 25 do 34 go­di­ne – 25,5 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.