Još jef­ti­ni­je go­ri­vo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Naj­vi­še

ci­je­ne ben­zi­na od po­no­ći su ni­že od 13 do 15 li­pa po li­tri, a di­zel­ska go­ri­va tre­ba­la su po­jef­ti­ni­ti od 15 do 18 li­pa, pro­iz­la­zi to iz naj­vi­ših ra­zi­na ma­lo­pro­daj­nih ci­je­na naf­t­nih de­ri­va­ta za idu­ća dva tjed­na ko­je je obja­vi­lo Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva. To je če­t­vr­to uzas­top­no sma­nje­nje ci­je­na ben­zi­na, a ci­je­ne di­ze­la pa­da­ju šes­to obra­čun­sko raz­dob­lje za­re­dom. Naj­vi­ša ci­je­na euro­su­pe­ra 95 mo­že bi­ti 10,32 ku­ne po li­tri, a euro­di­ze­la 9,61 ku­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.