Skup­šti­na CO-A

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­vi nad­zor­ni­ci, ali i 'sta­ra' Upra­va? Za ovaj pe­tak sa­zva­na je skup­šti­na Cro­ati­je osi­gu­ra­nja na ko­joj se, me­đu os­ta­lim, oče­ku­je potvrda ime­no­va­nja no­vih nad­zor­ni­ka za ko­je je Vla­da da­la pre­po­ru­ke još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. Iako se još do­ne­dav­no spe­ku­li­ra­lo da se pos­to­je­ćoj Upra­vi na če­lu sa Zdrav­kom Zri­nu­ši­ćem ne ka­ni da­ti raz­rješ­ni­ca, či­ni se da se od to­ga odus­ta­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.