Hr­vat­ski te­le­kom do­bio tri spo­ra pro­tiv HA­KOM-A

Ni­je po­sri­je­di ni­šta ne­uobi­ča­je­no, ka­žu u HA­KOM-U, tak­vih je od­lu­ka ma­nje od 5%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVE­ZIĆ

Dok te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski re­gu­la­tor HA­KOM u jav­nos­ti is­ti­če ka­ko nje­go­ve od­lu­ke re­do­vi­to po­t­vr­đu­je Uprav­ni sud, u no­vom bro­ju Na­rod­nih no­vi­na objav­lje­ne su tri pre­su­de Vi­so­ko­ga uprav­nog su­da ko­ji je u tim od­lu­ka­ma za pra­vo dao Hr­vat­skom te­le­ko­mu (HT).

U HT-u to ni­su že­lje­li po­seb­no ko­men­ti­ra­ti, ka­žu sa­mo da se “cje­lo­kup­no pos­lo­va­nje HT-a te­me­lji na na­če­li­ma ko­rek­t­nos­ti i od­go­vor­nos­ti”. U HA­KOM-u ni­su iz­ne­na­đe­ni pre­su­da­ma, ka­žu da se uk­la­pa­ju u obi­ča­jen pro­sjek po­ni­šte­nih od­lu­ka te da ne­će znat­no utje­ca­ti na tr­ži­šte i ope­ra- te­re. “Na­ve­de­ne tri pre­su­de ne pred­stav­lja­ju ni­ka­kav no­vi trend, uk­la­pa­ju se u uobi­ča­je­ni pos­to­tak po­ni­šte­nih od­lu­ka HA­KOM-a ko­ji iz­no­si sa­mo pet pos­to”, ka­žu.

Vi­so­ki uprav­ni sud u pr­voj pre­su­di po­ni­štio je HA­KOM-ovu od­lu­ku o ci­je­na­ma tzv. CPS ko­ris­ni­ka iz 2009. U dru­goj se sp­rje­ča­va auto­mat­ski ra­skid ugo­vo­ra ko­ris­ni­ka i ope­ra­te­ra pri pri­je­no­su bro­ja, a u tre­ćoj se na­la­že ob­no­va pos­tup­ka pred HA­KOM-om u spo­ru HT-a i Amis te­le­ko­ma o ci­je­na­ma 060 i 0800 bro­je­va. U HA­KOM-u do­da­ju da su već na­gla­ša­va­li da je nji­ho­ve od­lu­ke u ve­li­kom pos­tot­ku po­t­vr- dio Vi­so­ki uprav­ni sud te da je to do­kaz da re­gu­la­tor ra­di u skla­du sa za­ko­nom i po­tre­ba­ma tr­ži­šta.

“Ni­jed­na od tri na­ve­de­ne pre­su­de ne ubra­ja se u ka­te­go­ri­ju bit­nih pre­su­da ko­je bi mo­gle pro­izves­ti zna­ča­jan utje­caj na tr­ži­šte, ni­ti mo­gu ima­ti zna­čaj­ni­je fi­nan­cij­ske po­s­lje­di­ce. Čak bi tre­ća mo­gla ima­ti ma­nji fi­nan­cij­ski uči­nak na al­ter­na­tiv­no­ga ope­ra­te­ra”, ka­žu u HA­KOM-u.

Na­vo­de da dru­ga pre­su­da ni­je u ko­rist HT-a, već je Vi­so­ki uprav­ni sud u po­t­vr­dio stav HA­KOM-a. “S tom raz­li­kom što je HA­KOM od­bio pri­go­vor HTa, dok je sud ut­vr­dio da re­gu- la­tor ni­je ni tre­bao od­lu­či­va­ti o pri­go­vo­ru, već ga od­ba­ci­ti”, objaš­nja­va­ju u HA­KOM-u.

U pr­voj je pre­su­di, ka­žu, ri­ječ o druk­či­jem shva­ća­nju Vi­so­kog uprav­nog su­da o mo­guć­nos­ti do­no­še­nja rje­še­nja in­s­pek­to­ra bez iz­jaš­nja­va­nja stran­ke, što će HA­KOM uze­ti u ob­zir u po­nov­lje­nom pos­tup­ku. “U tre­ćoj je ri­ječ o prav­nom pi­ta­nju u ko­jem je Uprav­ni sud po­t­vr­dio da HA­KOM ima ši­ro­ke ov­las­ti u po­gle­du re­gu­li­ra­nja tr­ži­šta, ali je za­uzeo sta­ja­li­šte da na­ve­de­ne iz­mje­ne ne mo­gu dje­lo­va­ti re­tro­ak­tiv­no, o če­mu će­mo vo­di­ti ra­ču­na u po­nov­lje­nom pos­tup­ku”, za­klju­ču­ju u HA­KOM-u.

FO­TO­LIA

Po­ni­šte­nje ne­će ima­ti ve­lik utje­caj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.