Vi­jes­ti

Je LI Pla­gi­ra­nje I Pre­pi­si­va­nje ko­rup­ci­ja?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Edu­ka­ci­ja na sve­uči­li­štu bi­tan je ele­ment bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i dis­kri­mi­na­ci­je, is­tak­nu­la Kse­ni­ja Tur­ko­vić, pro­rek­to­ri­ca za prav­na pi­ta­nja i me­đu­na­rod­nu su­rad­nju Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, na ju­čer otvo­re­nom sim­po­zi­ju o im­ple­men­ta­ci­ji sve­uči­liš­no­ga prav­nog ok­vi­ra za pre­ven­ci­ju ko­rup­ci­je i dis- kri­mi­na­ci­je. Sim­po­zij se odr­ža­va u sklo­pu IPA pro­jek­ta Us­pos­tav­lja­nje sve­uči­liš­no­ga prav­nog ok­vi­ra za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je. On-li­ne an­ke­ta u ko­joj je su­dje­lo­va­lo 6300 stu­de­na­ta po­ka­za­la je, pri­mje­ri­ce, da stu­den­ti ne pre­poz­na­ju pre­pi­si­va­nja ili pla­gi­ra­nje kao pro­ble­me ko­rup­ci­je i dis­kri­mi­na­ci­je u aka­dem­skoj za­jed­ni­ci te da stu­den­ti ne zna­ju gdje i ko­mu mo­gu pri­ja­vi­ti ne­ga­tiv­nu po­ja­vu.

PXL

Kse­ni­ja Tur­ko­vić, Za­gre­bač­ko Sve­uči­li­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.