‘Evan­đe­lje je to po Slav­ku, ka­tas­tro­fa’

Za iz­mje­ne Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju di­onič­kih dru­šta­va biv­ši šef Han­fe pro­zi­va mi­nis­tra fi­nan­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TIN BAŠIĆ

IPos­tav­lja se pi­ta­nje što će bi­ti s os­ta­lih 18 Han­fi­nih rje­še­nja o obve­zi objav­lji­va­nja po­nu­de za pre­uzi­ma­nje

zmje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju di­onič­kih dru­šta­va (ZPDD) uz­bur­ka­le su mno­ge. Ne sa­mo da taj za­kon ide u hit­nu sa­bor­sku pro­ce­du­ru, što zna­či da ne­će pro­ći sud struč­ne jav­nos­ti, ne­go se nje­go­vim iz­gla­sa­va­njem ide na ru­ku jed­noj in­te­res­noj stra­ni – Gra­du Opa­ti­ji i okol­nim op­ći­na­ma, ko­je ima­ju obve­zu obja­vi­ti po­nu­du za pre­uzi­ma­nje druš­tva Li­bur­nia Ri­vi­era Ho­te­la (LRH).

“To mi iz­gle­da kao no­vo Evan­đe­lje po Slav­ku”, sar­kas­ti­čan je biv­ši čel­nik Han­fe An­te Sa­mo­dol, ko­ji iz­rav­no pro­zi­va mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Slav­ka Li­ni­ća. Upo­zo­ra­va na to ka­ko je Li­nić za­bo­ra­vio da pos­to­je za­ko­ni, di­rek­ti­ve EU, su­do­vi. “Za­bo­ra­vio je, što je pre­sud­no, da se Van­do­ren ne zo­ve Mir­ko ne­go Pa­ul. Is­pa­da­mo smi­ješ­na dr­ža­va: re­tro­ak­tiv­na pri­mje­na za­ko­na ko­ji je na­mjen­ski pi­san. Pos­tav­lja se pi­ta­nje što će bi­ti s os­ta­lih 18 Han­fi­nih rje­še­nja o obve­zi objav­lji­va­nja po­nu­de za pre­uzi­ma­nje”, upo­zo­ra­va Sa- mo­dol. Is­ti­če ka­ko se iz­rav­no ide pro­tiv di­rek­ti­ve EU ko­ja ne poz­na­je iz­u­zet­ke.

“Ovo či­ni čo­vjek ko­ji sva­kod­nev­no kme­či i ku­ka da u Hr­vat­koj ne­ma ulaganja i inves­ti­to­ra, a sa­da ra­di ovo. To je ka­tas­tro­fa. Po­li­tič­ko ar­bi­tri­ra­nje je ne­do­pus­ti­vo i to mu ne smi­je pro­ći, ne mo­že nig­dje”, oštar je Sa­mo­dol.

Glas ma­lih di­oni­ča­ra

U pri­jed­lo­gu za­ko­na, na­ime, od­nos­no u nje­go­vu objaš­nje­nju, iz­ri­či­to se na­vo­di pri­mjer Gra­da Opa­ti­je i LRH, što mno­gi sma­tra­ju skan­da­loz­nim.

“Tim se iz­mje­na­ma ne­do­pus­ti­vo i su­prot­no svim nor­ma­ma je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve do­vo­de u pov­la­šten po­lo­šaj pre­ma os­ta­lim su­di­oni­ci­ma tr­ži­šta ka­pi­ta­la, tj. di­oni­ča­ra u ne­kom druš­tvu. Gru­bo se na­ru­ša­va svr­ha i smisao pos­to­ja­nja sa­mo­ga Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju di­onič­kih dru­šta­va”, ka­že Dra­žen Ni­ko­lić, pred­sjed­nik Udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra LRH, u pi­smu ko­je je pos­lao Han­fi tra­že­ći nje­zi­nu re­ak­ci­ju i struč­no miš­lje­nje.

U obraz­lo­že­nju iz­mje­na Za­ko­na, is­ti­če, vid­lji­vo da pred­la­ga­te­lji ne ra­zu­mi­ju bit sa­mog Za­ko­na, a to je za­šti­ta ma­njin­skih di­oni­ča­ra.

“Tvr­de­ći da je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ne­ma­ju namjeru ‘ope­ra­tiv­no uprav­lja- An­te Sa­mo­dol ti druš­tvom već sa­mo sp­rje­ča­va­ti pro­mje­ne dje­lat­nos­ti druš­tva, sma­nje­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la, pro­mje­nu sje­di­šta i sl.’ vi­di se ko­li­ko je auto­ri­ma pri­jed­lo­ga ma­te­ri­ja ne­poz­na­ta”, is­ti­če Ni­ko­lić. Objaš­nja­va ka­ko di­oni­ča­ri i ina­če ope­ra­tiv­no ne uprav­lja­ju kom­pa­ni­ja­ma, a u pri­jed­log Za­ko­na ni­je stav­lje­no ni ogra­ni­če­nje pra­va ko­ja pro­iz­la­ze iz odre­đe­nog vlas­nič­kog pa­ke­ta. “Smisao i svr­ha ZPDD-a na ovaj na­čin gru- bo se kr­ši, kao i jed­na­kost svih pred za­ko­nom kao us­tav­nom ka­te­go­ri­jom”, za­klju­ču­je pred­sjed­nik Udru­ge ma­lih di­oni­ča­ra LRH, ko­ja je za da­nas s Hr­vat­skom udru­gom di­oni­ča­ra sa­zva­la kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re o toj te­mi.

Otvo­re­na Pan­do­ri­na ku­ti­ja

Gra­do­na­čel­nik Opa­ti­je Ivo Duj­mić obja­vio je na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Gra­da ka­ko će na­kon stu­pa­nja na sna­gu iz­mje- na Za­ko­na tra­ži­ti od Han­fe po­ni­šte­nje rje­še­nja, pa se pos­tav­lja pi­ta­nje ho­će li is­ti po­tez po­vu­ći i Bi­ser­ka i Go­ran­ko Fi­žulć u slu­ča­ju Mag­me, Ne­go­ti­ator i Agla­ia u slu­ča­ju In­dus­tro­grad­nje, An­te Per­ko­vić i nje­go­vi od­vjet­ni­ci u slu­ča­ju Ba­de­la 1862, od­nos­no Lu­ka Miličić, Dar­ko Ti­pu­rić i “eki­pa” u slu­ča­ju Da­le­ko­vo­da.

Mno­gi se pi­ta­ju otva­ra li Vla­da tim po­te­zom Pan­do­ri­nu ku­ti­ju?

An­te Sa­mo­dol upo­zo­ra­va na to da je 'opa­tij­ski slu­čaj' ne­do­pus­ti­vo po­li­tič­ko ar­bi­tri­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.