Hr­vat­ske vo­de sto­pi­ra­le grad­nju BE-TO

Po­vje­rens­tvo od­ba­ci­lo ocje­nu stu­di­je utje­ca­ja na oko­liš bi­oelek­tra­ne Ve­li­ka Go­ri­ca i ti­me za­us­ta­vi­lo pro­jekt vri­je­dan 85 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

Procjena stu­di­je utje­ca­ja na oko­liš se od­ba­cu­je i inves­ti­tor je du­žan po­no­vi­ti ci­je­li za­kon­ski pos­tu­pak ko­ji uklju­ču­je i obje­di­nje­ne uvje­te za­šti­te oko­li­ša. Even­tu­al­ni po­nov­ni pos­tu­pak pre­ma za­ko­nu uklju­ču­je i po­nov­nu jav­nu ras­pra­vu. To je u po­ne­dje­ljak za­klju­či­lo po­vje­rens­tvo za ocje­nu stu­di­je utje­ca­ja na oko­liš bi­oelek­tra­ne Ve­li­ka Go­ri­ca. Naj­ve­ći je pro­tiv­nik iz­grad­nje ove BE-TO na drv­nu bi­oma­su, vri­jed­ne 85 mi­li­ju­na eura kraj je­ze­ra Či­če, ko­ju već po­du­že pla­ni­ra gra­di­ti HEP, gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va Ak­ci­ja za Tu­ro­po­lje. Pro­tiv ovog ko­ge­ne­ra­cij­skog pos­tro­je­nja bi­lo je i grad­sko vi­je­će Ve­li­ke Go­ri­ce u ožuj­ku ove go­di­ne.

Čla­ni­ca po­vje­rens­tva iz Hr­vat­skih vo­da od­ba­ci­la je ju­čer po­t­vr­du VG Vo­do­ops­kr­be o uvjet­nom pri­klju­če­nju BETO “uva­ža­va­ju­ći či­nje­ni­cu da grad­ski ko­lek­tor ni­je spre­man pri­klju­či­ti ova­ko ve­li­kog ko­ris­ni­ka bez pot­pu­ne re­kons­truk­ci­je ko­ja je tre­nu­tač­no ne­iz­vjes­na. Hr­vat­ske vo­de će pri­hva­ti­ti po­t­vr­du je­di­no kad se inves­ti­tor obve­že da će fi­nan­ci­ra­ti grad­nju no­vog ko­lek­to­ra.” Po­vje­rens­tvo za­klju­ču­je da pla­ni- ra­ni za­hvat ni­je u skla­du s pos­to­je­ćom pros­tor­no-plan­skom do­ku­men­ta­ci­jom. Objekt ni­je ucr­tan u pros­tor­nom pla­nu i ova se elek­tra­na-to­pla­na ne mo­že gra­di­ti na uda­lje­nos­ti ma­njoj od pet ki­lo­me­ta­ra od na­se­lja s 10.000 sta­nov­ni­ka.

Ni­ko­la Šimac, pred­sjed­nik Vi­je­ća mjes­nih od­bo­ra No­vo Či­če, ka­že da će i da­lje bi­ti na opre­zu i pra­ti­ti zbi­va­nja. “U ruj­nu se do­no­si no­vi ur­ba­nis­tič­ki plan Ve­li­ke Go­ri­ce i nas­to­jat će­mo da se iz­ba­ce in­dus­trij­ske zo­ne ko­jih ima pre­vi­še i ko­je iona­ko ni­su sve u funk­ci­ji”, za­klju­ču­je Šimac.

Pixsell

Či­če za­sad bez elek­tra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.