Kre­ši­mir ste­in­ba­uer

Lju­di i ka­ri­je­re ////

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Uprav­no vi­je­će Hr­vat­ske agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga iz­da­lo je Kre­ši­mi­ru Ste­in­ba­ueru odo­bre­nje za ime­no­va­nje za čla­na Upra­ve druš­tva SG Le­asing. Odo­bre­nje se Ste­in­ba­ueru iz­da­je za no­vi man­dat u tra­ja­nju od če­ti­ri go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.