No­vi part­ner

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Marko Pej­či­no­ski u igri za TLM TVP Pre­ma na­vo­di­ma u aus­trij­skom ti­sku, Hypo ban­ka ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da će Mon­ta­na Tech Com­po­nents u no­ve pre­go­vo­re o TLM TVP-u po­nov­no ući s no­vim part­ne­ri­ma. Je­dan od iz­gled­nih part­ne­ra je beč­ka tvrt­ka Eu­ris u vlas­niš­tvu Mar­ka Pej­či­no­skog, po­du­zet­ni­ka ma­ke­don­skog po­dri­je­tla, ko­ja tr­gu­je alu­mi­nij­skim po­lu­pro­izvo­di­ma i je­dan je od ve­li­kih ku­pa­ca pro­izvo­da mos­tar­skog Alu­mi­ni­ja, glav­nog do­bav­lja­ča si­ro­vi­ne za ši­ben­sku tvor­ni­cu TLM TVP.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.